Utred om nya fängelset kan placeras på Ringstad Gårds skogsmark

Bygg det nya fängelset på annan mark än jordbruksmark som kan odlas, anser Christian Widlund (C), oppositionsråd i Norrköpings kommun.

Placera det nya fängelset på numera kommunägda Ringstad gårds skogsmark istället för på åkrar där livsmedel kan produceras, tycker Christian Widlund (C), oppositionsråd.

Placera det nya fängelset på numera kommunägda Ringstad gårds skogsmark istället för på åkrar där livsmedel kan produceras, tycker Christian Widlund (C), oppositionsråd.

Foto: Thomas Möller/Eva Jensen

Debatt2024-04-25 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Svårt att helt låta bli att bygga på jordbruksmark" NT 7/4

"Norrköpings kommun ska inte belönas när de exploaterar åkermark" NT 4/4

"Vi får inte lägga betong på bördigaste jordbruksmarken" NT 26/3

I olika debattartiklar från Naturskyddsföreningen och LRF har frågan om byggande på jordbruksmark i Norrköpings kommun lyfts upp. 

Artiklar som kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) besvarade med en artikel där hon skrev att det är svårt att helt låta bli att bygga på jordbruksmark. Det är klart att det är svårt om man inte agerar för att hitta någon annan mark att bebygga. 

Vi i Centerpartiet tycker att det är riktigt bra att nuvarande politiska styre har agerat tillsammans med tjänstemannaorganisationen för att minska utpekandet av jordbruksmark i nya översiktsplanen. 

Det är något som vi i Centerpartiet har efterfrågat under hela processen. Men handen på hjärtat hur mycket har just jordbruksmarken haft betydelse för besluten att ta bort dessa områden och hur mycket har den minskade befolkningsprognosen, kommande exploateringskostnader och andra fysiska utmaningar spelat in i de nya ställningstagandena? 

För tittar man på de områden som finns kvar i översiktsplanen som tilltänkta områden som ska exploateras så handlar det i stort sett uteslutande om områden som ligger på jordbruksmark. När det kommer till viljan att titta på nya områden som inte ligger på jordbruksmark, som Centerpartiet har föreslagit, så har intresset från de styrande partierna varit tämligen svalt. 

Man har hänvisat till att det skulle bli för dyrt. Det är någonstans här som det landar när det kommer till prioriteringar. Vad är det som är viktigast? Jordbruksmarken är nödvändig för att producera mat. Att kunna förse vår befolkning med mat är viktigt även i framtiden även för de som kommer bosätta sig på jordbruksmarken. 

Det är därför viktigt att kunna hålla två perspektiv i planeringen samtidigt. För att säkerställa att inte kortsiktiga ekonomiska motiv ges företräde framför den långsiktiga hushållningen med jordbruksmarken så ska 3 kapitlet 4 § miljöbalken tillämpas i den fysiska planeringen. Där framgår att jordbruk är av nationell betydelse och att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk.

Genom att inte peka ut mark i översiktsplanen som inte är jordbruksmark anser vi att man inte tillräckligt uppfyller just den del som säger ”inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk”. Finns inte områden på mark som inte är jordbruksmark utpekat i översiktsplanen utan endast jordbruksmark så kommer all framtida exploatering ske på jordbruksmark. 

Ett aktuellt exempel på detta, som också Naturskyddsföreningen lyfter, är den av kriminalvården beslutade nya anstalt som ska byggas i Norrköping. Den mark som vid den aktuella tidpunkten fanns som kunde bli aktuell, var endast jordbruksmark. Sedan dess har kommunen köpt Ringstad Gård. 

På fastigheten som tillhör Ringstad Gård finns i Översiktsplan 2017 mark utpekad för exploatering av verksamheter som inte är jordbruksmark. Vi i Centerpartiet anser att i processen för framtagande av detaljplan bör en placering av fängelset på denna, numera kommunägda, mark utredas för att se om samhällsintresset kan tillgodoses utan att jordbruksmark behöver tas i anspråk.