Svensk biodrivmedelsproduktion hotas av EU-lagstiftning

Diskussionerna kring EU:s förnybargetsdirektiv är uppe för översyn igen. Diskussionerna som förs innebär ett hot mot produktion av svensk biogas, skriver Julie Tran (C) tillsammans med Jan Owe-Larsson (M) och Martin Tollén (S).
Diskussionerna kring EU:s förnybargetsdirektiv är uppe för översyn igen. Diskussionerna som förs innebär ett hot mot produktion av svensk biogas, skriver Julie Tran (C) tillsammans med Jan Owe-Larsson (M) och Martin Tollén (S).

Inom EU pågår en översyn av all EU-lagstiftning. Syftet med översynen är att underlätta den gröna omställningen.

Debatt 25 maj 2021 16:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det innebär att alla principer som EU-miljölagstiftningen hittills har utgått ifrån är under omprövning. För Region Östergötland är det viktigt att vara med och påverka EU lagstiftningen för främjandet av biodrivmedel.

EU:s förnybarhetsdirektiv, där hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen fastställs, är uppe för översyn igen. Diskussionerna som förs innebär ett hot mot produktion av svensk biogas. Även direktivet för rena och effektiva fordon ses över. Nuvarande metod för att beräkna ett fordons klimatpåverkan i EU utgår endast från koldioxidutsläpp vid avgasröret, något som blir missvisande samtidigt som konkurrensen mellan klimatneutrala drivmedel snedvrids. 

 

I Region Östergötland pågår ett aktivt arbete för att påverka EU-lagstiftningen. Sedan mars 2017 har ett stort antal aktiviteter genomförts bland annat genom att svara på EU-samråd och nationella remisser. Vi kommer fortsätta det arbetet. Det handlar om konkreta ändringsförslag på föreslagna formuleringar i EU lagstiftningen. Det är fyra principer som vi anser bör genomsyra politiken och regleringen på bioenergiområdet:

Bioenergi som bidrar till en cirkulär bioekonomi ska utvecklas
Produktion av bioenergi som bidrar till en cirkulär bioekonomi ska utvecklas och stöttas vilket innebär att produktionssystemet baseras på restprodukter och/eller att en väsentlig andel av insatsråvaran förädlas vidare till nya produkter.

 

Bioenergi ska värderas utifrån nytta ur ett systemperspektiv
Lagstiftningen bör ta hänsyn till såväl klimat- och miljönytta som samhällsekonomisk nytta. Bioenergi som bidrar till en cirkulär bioekonomi och inte är skadlig utifrån nationella eller internationella miljömål ska stöttas, om den har en god miljöprestanda ur ett systemperspektiv. 

 

Styrmedel bör inriktas på att främja satsningar på förnybar energi och motverka användningen av fossila energikällor.
Styrmedel ska vara enkla, tydliga, långsiktiga och ska premiera att andelen förnybara energikällor ersätter fossila energikällor. Vi ställer oss därför bakom ambitiösa målnivåer för andelen förnybart i drivmedelsmixen.

 

Bioenergi ska ha hållbara leverantörskedjor  
För oss är det viktigt att motverka eventuella brott mot mänskliga rättigheter, aktiviteter som är skadliga för miljön eller som inte följer regler kring arbetsvillkor. Samtidigt får produktion av bioenergi inte leda till negativa effekter som till exempel skövling av regnskog eller fördrivande av ursprungsbefolkning.

I Östergötland finns ett etablerat och väl fungerande system för produktion och användning av biogas som skapar mervärden i form av minskad miljöbelastning från fossila bränslen, minskad användning av ändliga resurser till konstgödsel, ökad energisäkerhet och lokala arbetstillfällen. 

Ämnen du kan följa