Socialdemokraternas budget är för hela Östergötland

I en tid av ekonomisk osäkerhet och ökande krav på vår välfärd, står Socialdemokraterna fast vid vår vision om en jämlik och rättvis vård i Östergötland. Vårt budgetalternativ är utformad för att möta de utmaningar Region Östergötland står inför med kraft och tydlighet, skriver de fyra socialdemokratiska oppositionsråden i regionen.

Tillgänglighet och jämlik vård är grundpelare i vår politik. Region Östergötland måste säkerställa en hög grad av tillgänglighet till vården och en effektiv användning av skattemedel, samtidigt som vården förblir behovsbaserad och jämlikt fördelad, skriver de socialdemokratiska oppositionsråden Kaisa Karro, Eva Andersson, Annsofi Ramevik, Lena Micko.

Tillgänglighet och jämlik vård är grundpelare i vår politik. Region Östergötland måste säkerställa en hög grad av tillgänglighet till vården och en effektiv användning av skattemedel, samtidigt som vården förblir behovsbaserad och jämlikt fördelad, skriver de socialdemokratiska oppositionsråden Kaisa Karro, Eva Andersson, Annsofi Ramevik, Lena Micko.

Foto: Eva Jensen

Debatt2024-06-19 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi satsar på ordning och reda i hälso- och sjukvården, att stoppa välfärdsbrottsligheten och att värna om våra medarbetare. Vi vet att ett starkt förebyggande arbete inom folkhälsa och jämlik vård är avgörande för att skydda de mest sårbara i vårt samhälle.

En ekonomi i balans är en grundförutsättning för att kunna erbjuda god vård. Därför innehåller våra förslag konkreta åtgärder för att stärka Region Östergötlands ekonomiska förutsättningar. Våra tre sjukhus – Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala – är ryggraden i den östgötska vården, och vi kommer att stå upp för deras fortsatta utveckling och existens. 

Vi fortsätter också att bygga ut primärvården, som oftast är medborgarnas första kontakt med vården, så att rätt vårdinsats kan sättas in så snabbt som möjligt.

Vi är djupt oroade över privatiseringen av sjukvården i vår region. Trots att det är allmänt känt att privatiseringar genom vårdval driver upp kostnader och leder till en fragmenterad vård med ökade risker för patienterna, fortsätter denna utveckling i Östergötland.

Regionens rutiner för att kontrollera och följa upp avtal med privata vårdgivare måste skärpas. Det är oacceptabelt att felaktiga utbetalningar sker och att skattepengar avsedda för vård missbrukas. Vi måste vara vaksamma på och aktivt motverka välfärdsbrott inom vården, och säkerställa att inga underleverantörer till vårdgivarna vi har avtal med är kopplade till kriminella nätverk. En funktion för att stävja fusk och motverka brottslighet inom vården måste etableras snarast.

Tillgänglighet och jämlik vård är grundpelare i vår politik. Region Östergötland måste säkerställa en hög grad av tillgänglighet till vården och en effektiv användning av skattemedel, samtidigt som vården förblir behovsbaserad och jämlikt fördelad. Vi prioriterar särskilt vuxenpsykiatrin, där köerna måste minska under 2025.

I ljuset av det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld, blir robusthet och beredskap i vården allt viktigare. Region Östergötland måste förbättra sin förmåga att hantera krissituationer. Trots detta fortsätter regeringen, bestående av M, KD, L och SD, att ignorera den pågående välfärdskrisen i Sverige. Istället för att investera i en trygg sjukvård för alla, väljer de att sänka skatterna för de redan välbeställda.

Vi vill även betona vikten av folkbildning och demokratiutveckling. Östergötlands folkhögskolor tillsammans med studieförbunden, spelar en avgörande roll. De statliga nedskärningarna på framförallt studieförbunden hotar att begränsa deras verksamhet och geografiska spridning, något som endast gynnar mörka krafter som inte vill se en aktiv samhällsdebatt.

Socialdemokraternas budget för Region Östergötland fokuserar på att skapa ordning och reda i vården, bekämpa välfärdsbrott och stärka vår personal. Vi strävar efter en ekonomi i balans och en vård som är tillgänglig, behovsbaserad och jämlikt fördelad. 

Vi vill förbättra kontrollen över privata vårdgivare, minska köerna inom vuxenpsykiatrin och öka vår förmåga att hantera krissituationer. Vi står emot privatiseringar som hotar vårdkvaliteten och arbetar för en stark offentlig vård. Tillsammans bygger vi en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar region där vård är tillgänglig efter behov, inte efter plånbok.