Skrota planerna på industriområdet

Speciellt överskrids miljökvalitetsnorm för buller, som kommer att missgynna Ramunderberget, skriver Marcel Warntjes om planerna på industriområde intill Ramunderberget.
Speciellt överskrids miljökvalitetsnorm för buller, som kommer att missgynna Ramunderberget, skriver Marcel Warntjes om planerna på industriområde intill Ramunderberget.

Nyligen bjöds till samrådet om detaljplanen för företagsparken Akvedukten i Söderköping.

Debatt 2 juni 2022 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Planen handlar om ett nytt industriområde som var tänkt till Söderköping, men placeras mot Tåby. Det strider mot kommunens egen tillväxtstrategi som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Söderköping stad. 

Staden är tänkt att växa öster- och söderut. Hela området norr om kanalen däremot ses som huvudgrönstruktur för naturskydd och rekreation. En liten avlägsen ö med industri direkt intill det vackra Natura 2000-området Ramunderberg och det blivande naturskyddsområdet Ramunderborg slår fel på många sätt.

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens egen miljöutredning pekar på betydande påverkan på materiella värden, naturvärden och sociala värden och det varnas för betydande risker för människors hälsa och miljön. 

Speciellt överskrids miljökvalitetsnorm för buller, som kommer att missgynna Ramunderberget. I området finns fortplantningsområden, viloplatser för fridlysta djur, det finns viktiga spridningssamband mellan naturtyper, samt att det observerades värdefulla fågelarter.

 

Tyvärr gömmer sig även två gamla deponier i området. Provborrningar påvisade bland mycket annat bly och arsenik i högsta riskklassen, klass 5. 

Hela området måste saneras innan det kan byggas. Förutom den höga kostnaden kommer exploateringen att riskera att förstöra en betydlig större areal än den planerade 19 hektar aktiv odlingsmark. Under byggfasen skulle ett skyfall kunna dra med sig tunga metaller, gifter, plast och olja till närområde och via ravinen till Göta kanal. Vi hoppas verkligen att kommunen tänker om och skrotar planen för akvedukts företagspark.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa