Skolan behöver göra mer för att motverka rasism

Den 21 mars är det FN- dagen mot rasism.

Debattörerna menar att sanktioner behöver skärpas mot skolor som inte gör tillräckligt för att motverka rasism.

Debattörerna menar att sanktioner behöver skärpas mot skolor som inte gör tillräckligt för att motverka rasism.

Foto: Andreas Hillergren/TT

Debatt2022-03-19 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dagen instiftades av FN för att hedra offren i Sharpeville-massakern i Sydafrika 1960, men även för att uppmärksamma den rasdiskriminering som än idag pågår världen över. Rasism är ett stort samhällsproblem i vårt land och den ser tyvärr inga gränser när det gäller ålder. Vi vill vi därför uppmärksamma barns utsatthet för rasism i skolan. När det handlar om barnens rättigheter har vi tydliga lagar. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras, står det i artikel 2 i Barnkonventionen.

Skollagen och Diskrimineringslagen slår också fast att alla skolor ska ha nolltolerans mot rasism, diskriminering och mobbning. Skolan har även i uppgift att motverka rasism och alla former av kränkande behandling. Trots detta visar de anmälningar som vi får in till Byrån och rapporter från andra organisationer (Stiftelsen Friends årliga rapport 2019 och Rapport från Rädda Barnen år 2021) att alltför många barn utsätts för rasism och kränkningar i skolmiljö. Barn blir utsatta av såväl andra barn som skolpersonal och skolan gör inte tillräckligt för att motverka detta.

Varför brister skolan i sitt arbete att förebygga och motverka rasism? Som redan nämnts är lagen tydlig avseende skolans uppdrag att skydda barnen. Skolans uppdrag är inget omöjligt uppdrag. Det som saknas är engagemang och krafttag. Alltför ofta negligeras och förminskas rasistiska handlingar och de utsattas upplevelser.

Trots att det är lagkrav på att skolan skyndsamt utreder och åtgärdar vid kännedom av rasism och diskriminering, ser vi utifrån de anmälningsärenden som kommer in till oss att många skolor underlåter att utreda och åtgärda även när upplevelserna kommer till deras kännedom. De skolor som initialt försöker åtgärda följer varken upp eller försöker införa nya starkare åtgärder när kränkningarna inte upphör.

Detta tyder på att sanktioner när skolan inte följer lagen borde skärpas. Det ska inte löna sig att inte fullgöra sina skyldigheter gentemot våra barn. Att stoppa rasism kräver även kunskapssatsning och resurser. Det behövskompetensutveckling till chefer och skolpersonal om rasism och etnisk diskriminering samt fördomar och normer. Vuxna i skolan måste vara normmedvetna och bli bättre på att upptäcka rasism samt lära sig hur man förebygger och motverkar den.

Externa aktörer såsom organisationer som arbetar med dessa frågor kan också vara en viktig resurs i detta arbete. Byrån mot diskriminering i Östergötland har utbildningar för skolpersonal och erbjuder även material för klassrummet. Vi stöttar gärna skolorna i Östergötland i deras antirasistiska uppdrag och arbete mot diskriminering.