Sälj delar av den kommunägda jordbruksmarken

Vi i Centerpartiet tror att privata markägare har bäst förutsättningar för att sköta om marken så att den ger störst avkastning. Vi menar att jordbruksmarken aldrig ska exploateras, skriver Christian Widlund (C).

Vi har lagt en motion till kommunfullmäktige att besluta att sälja delar av den kommunägda jordbruksmarken för fortsatt jordbruksändamål, skriver Christian Widlund (C), oppositionsråd. På bilden Ringstad gård som kommunen köpte för 125 miljoner kronor.

Vi har lagt en motion till kommunfullmäktige att besluta att sälja delar av den kommunägda jordbruksmarken för fortsatt jordbruksändamål, skriver Christian Widlund (C), oppositionsråd. På bilden Ringstad gård som kommunen köpte för 125 miljoner kronor.

Foto: Thomas Möller

Debatt2024-02-27 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Medan Moderater, Kristdemokrater, Liberaler och Sverigedemokrater köper en av Norrköpings kvarvarande anrika jordbruksfastigheter för 125 miljoner kronor, betalar med skattepengar och kallar det för ”strategiskt markförvärv”, går vi i Centerpartiet en annan väg. Vi föreslår att kommunen säljer delar av sitt markinnehav som består av jordbruksmark.

Vi i Centerpartiet anser att jordbruksmarken inom kommunen ska bevaras. I vissa områden är det några av de bördigaste markerna som finns i Sverige. Den är viktig för att kunna förse vår egen befolkning med livsmedel. Detta behov är och blir viktigare inte minst ur beredskaps- och säkerhetsperspektiv. 

När vi har föreslagit att nya bostadsområden som ska pekas ut i kommande översiktsplan ska ske på mark som inte är på jordbruksmark, får vi svaret att det blir för dyrt för kommunen. Man menar också att med de nya befolkningsprognoserna som pekar mot en lägre befolkningsökningstakt så behövs inte fler nya bostadsområden pekas ut i översiktsplanen. 

Men det beror ju på att man redan har pekat ut stora jordbruksområden i till exempel Marby, Ljunga, Styrstad och Lundby för bostadsexploatering. Vi menar att genom att planera för bostäder på mark som inte är jordbruksmark kan man istället spara jordbruksmarken. 

Förutom den jordbruksmark som i kommande översiktsplan föreslås få ändrad markanvändning till byggnation av bostäder och verksamhetsmark, cirka 400 hektar, äger Norrköpings kommun ytterligare en stor areal jordbruksmark. Det är mark som kommunen köpt in löpande under lång tid i syfte att få rådighet över marken för kommande exploateringar, i takt med att kommunen växer. 

När vi går igenom den här marken förstår vi att kommunen har ägt och arrenderat ut den här marken till lantbrukare som har brukat marken, i decennier. När kommunens besked är att det inte finns utrymme för att planera några nya bostadsområden än de redan föreslagna i den kommande översiktsplanen, som har en horisont på 15-20 år, så ser vi ingen anledning till varför kommunen ska äga den här marken. 

Vi i Centerpartiet anser inte att det är kommunal kärnverksamhet att äga jordbruksmark och arrendera ut driften. Vi tror att privata markägare har bäst förutsättningar för att sköta om marken så att den ger störst avkastning. Vi menar att jordbruksmarken aldrig ska exploateras. De grödor som odlas där behövs för vår och andras livsmedelsförsörjning, nu och i framtiden. Då är det bättre att kommunen säljer marken och använder intäkterna från försäljning till andra investeringar som är kommunal kärnverksamhet och som kommer Norrköpingsborna till nytta. 

Vi har därför lagt en motion till kommunfullmäktige att besluta att sälja delar av den kommunägda jordbruksmarken för fortsatt jordbruksändamål. Att bevara den som jordbruksmark i översiktsplanen och sälja marken till privata ägare anser vi vara det bästa sättet att skydda jordbruksmarken från exploatering under lång tid framöver.