Säg ja till skogens möjligheter i Östergötland

När vi lämnar supermiljöåret 2021 bakom oss kan vi konstatera att skogens roll aldrig har varit viktigare än nu.

Lena Ek, ordförande Södra

Lena Ek, ordförande Södra

Foto: Södra

Debatt2022-01-16 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skogen behövs i klimatomställningen för att fasa ut fossila material, lagra koldioxid och utveckla biologisk mångfald. Skogen och den nytta som tusentals Södramedlemmar i Östergötland skapar ska räcka till mycket. 

Det har gett avtryck i debatten. Under 2021 har skogens – och skogsbrukets – roll diskuterats flitigt och ifrågasättanden har blivit en del av skogsägarens vardag. Detta är naturligt med tanke på den politiska diskussionen, men för 2022 har vi en önskan om en annan typ av debatt. En debatt som är bortom det höga tonläget och har blicken på hur skogens nyttor kommer oss bäst till del. 

De stora klimatutmaningarna handlar mycket om oss själva och våra egna attityder. Det märks inte minst när investeringar planeras i relativt ny teknik, oavsett om det gäller solcellsparker, vindkraft eller skogsskötsel. Många välkomnar ett nytt vindkraftverk så länge det inte ligger på deras egen bakgård. Många vill att hus byggs i trä och att resterna används till papper, energi och värme – men få vill att just den skog som de promenerar i ska påverkas. Det är förståeligt, men inte hållbart. För att hantera den akuta klimatkrisen måste vi hjälpas åt att se möjligheter.

FN-toppmötet i Glasgow skickade i november en tydlig signal till världen: Vi måste gå i fossilfri riktning för att klara av klimatomställningen. Det är prioritet nummer ett. Olja, kol och naturgas står i dag för 80 procent av världens utsläpp. En ansvarstagande klimatpolitik behöver därför också se möjligheterna i det förnybara och i det fossilfria. I sådant som skogens produkter.

Här spelar familjeskogsbruket en viktig roll. Skogen i Götaland sköts för att både gynna utfasningen av fossila material och utvecklingen av biologisk mångfald. Genom att ta tillvara hela råvaran kan betong ersättas av trä, plast av papper och kläder kan tillverkas av träfiber. Härigenom medverkar Södra i omställningen till ett hållbart samhälle. I dag motsvarar Södras positiva klimateffekt 20 procent av Sveriges rapporterade utsläpp. Vi har sedan 1995, när vår nuvarande skogsvårdslag trädde i kraft, balanserat produktion och miljö. Inget är överordnat det andra. Det har utvecklat ett familjeskogsbruk med långsiktig virkesproduktion och hänsyn till naturvården genom användande av gröna skogsbruksplaner med olika mål, vilket ger en naturlig mångfald i hur skogarna sköts.

När skog tas ned är det en del i en cirkulär process. Jämte plantor och självföryngring kommer örter, blommor och gräs som gynnar en viss typ av biologisk mångfald. Sedan kommer lövträden naturligt och ger förutsättningar för en mer variationsrik skog än den historiskt helt barrdominerande skogen. En kritik vi möts av emellanåt är att det ser så skräpigt ut när ett hygges tagits upp. Det ser ut så därför att vi sparar buskar, grupper av träd och både stående och liggande död ved. Anledningen till det är inte estetiska, utan för att det gynnar insekter och olika typer av arter som på så sätt för en chans att återetablera sig i landskapet. 

Naturen är alltid stadd i förändring. Den naturliga föryngringen av skogen i vår del av världen är dramatisk och sker genom bränder, stormar och insektsangrepp. Genom ett aktivt brukande kan vi forma skogarna på ett sätt som gör dem mer motståndskraftiga, och kan samtidigt dra nytta av den förnybara råvaran genom att få material till hus, textilier, papper, el, värme och fossilfri olja och drivmedel. Vi ser också nya möjligheter, exempelvis att ersätta dagens fossila flygbränsle med biobränsle eller att erbjuda kemisektorn en möjlighet att övergå till bioolja från fossil olja.

Genom att vi förnyar skogen med hänsyn gynnar vi den biologiska mångfalden, med ökad tillväxt ökar också inlagringen av kol och när förnybar råvara ersätter fossila alternativ får vi ytterligare en positiv klimateffekt. 

Södras verksamhet är på intet sätt färdigutvecklad. Vi vet att hållbarhet inte är något målsnöre man kan passera och vi jobbar hårt för att hela tiden stärka vårt familjeskogsbruk och nyttan som det bidrar med. Jag rekommenderar alla, som har ett intresse för skogen, att under 2022 besöka sin lokala skog i Östergötland ihop med skogsägaren för att se hur detta arbete går till. Då kan vi tillsammans diskutera skogens nytta, dess roll i klimatomställningen och dess många möjligheter.