Rusta det dolda miljonprogrammet

Det finns idag hållbara alternativ till avloppsrör i plast, menar tre företagsledare.
Det finns idag hållbara alternativ till avloppsrör i plast, menar tre företagsledare.

Det finns gott om akuta frågor att lösa för den nya regeringen såsom elkrisen och att värna Sverige i detta besvärliga säkerhetsläge.

Debatt 26 oktober 2022 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett område som är stort och viktigt är våra vatten och avloppssystem. 

Ett miljonprogram med tusentals kilometer ledningar för avlopp och dagvatten som i dag är utsatta för hot och risker. 

En allt högre belastning och eftersatt underhåll har lett till att många av landets befintliga VA-system behöver rustas upp och byggas ut för att klara både dagens behov och morgondagens utmaningar: urbanisering, klimatförändringar och hårdare miljökrav.

 

Om inte detta sker finns det en överhängande risk för överbelastade avloppsledningar, översvämmade städer, vattenfyllda källare, utslagen infrastruktur, förorenade vattendrag och förstörda badplatser i framtiden. Det varnar bland andra Naturvårdsverket och branschorganisationen Svenskt Vatten för.

 

Stora delar av Sveriges ledningsnät är byggt på 1960- och 1970-talen, idag räcker inte den kapaciteten och reinvesteringarna i befintlig infrastruktur släpar efter. 

Urbaniseringen har lett till tätare städer med fler invånare och färre grönytor som kan ta upp regn- och dagvatten. Klimatförändringarna kan innebära upp emot 20-30 procent större regnmängder än i dag och hårdare miljökrav kring hur dagvatten ska tas om hand väntas.

 

I dag investeras omkring 16 miljarder kronor per år i kommunala VA-nät. Behoven är avsevärt större. Enligt Svenskt Vatten behöver närmare 23 miljarder kronor investeras varje år de kommande 20 åren. Det betyder en ökad investeringstakt med omkring 40 procent, vilket i sin tur betyder att VA-taxorna i det närmaste behöver fördubblas jämfört med i dag.

 

Många kommuner befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation och är därför tvungna att skjuta upp nödvändiga reinvesteringar eller så tvingas de välja lösningar som kortsiktigt har en lägre investeringskostnad. Att välja kortsiktiga lösningar kan dock bli dyrt.

Det finns idag möjlighet att bygga nät med betongrör som klarar en livslängd på 150 år med låga drifts- och underhållskostnader.

 

Det finns inget alternativ till ökande investeringar och samhället har inte råd med ”billiga” lösningar som blir dyrare i längden. I stället måste vi bygga VA-nät som är långsiktigt hållbara och miljövänliga för framtida generationer. Här måste vi också tänka på miljö ur ett livscykelperspektiv. Att välja material som har lång livslängd och som går att återbruka och återvinna. En ökad kunskap om livscykelperspektivet är enda vägen framåt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa