Påverkar vindkraftsetableringar värdet på fastigheter?

Vad är sant? Påverkar Holmens vindkraftsetablering på Klintaberget värdet på omgivande fastigheter?

"Den forskning som finns visar med andra ord entydigt att Holmens planerade vindkraftsetablering vid Klintaberget påverkar värdet på fastigheter i omgivningen", skriver debattörerna.

"Den forskning som finns visar med andra ord entydigt att Holmens planerade vindkraftsetablering vid Klintaberget påverkar värdet på fastigheter i omgivningen", skriver debattörerna.

Foto: Caroline Petersson

Debatt2022-06-30 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I samrådet hösten 2020, som Holmen bjudit in till, tog flera fastighetsägare upp frågan om vindkraftsetablerings påverkan på fastighetsvärdena. En fråga som nu fått aktualitet. 

I Holmens samrådsredogörelse till Länsstyrelsen sägs:

”Enligt Naturvårdsverkets rapport finns behov av mer forskning inom ämnet för att kunna dra säkra slutsatser”… ”Utöver bygdepeng kommer Holmen inte betala ut någon ersättning till närboende eller andra som anser sig berörda av vindkraftsetableringen”.

Det finns nu tre svenska studier behandlar ämnet utifrån svenska förhållanden. 

En studie 2010 utförd av konsultföretaget ÅF, delfinansierad av Energimyndigheten och på lobbyorganisationens Svensk Vindenergis uppdrag. Där påstods bland annat att ett vindkraftverk i västra Sverige om 77 meter inte hade någon signifikativ värdepåverkan. Studien grundas på 756 husförsäljningar under åren 2001 – 2007 belägna inom 5 km från detta enstaka vindkraftverk. Studien avslutas med orden att det behövs mer forskning. Av detta har vindindustrin dragit slutsatsen att en vindkraftsetablering inte påverkar värdet på näraliggande fastigheter och att någon ytterligare forskning inte behövs.

En studie 2021 utförd av professorerna Mats Wilhelmsson och Hans Westlund, KTH. Studien grundas på ca 100 000 småhusförsäljningar under åren 2013 – 2018. Studien är inte finansierad av Svensk Vindenergi, Naturvårdsverket, Energimyndigheten eller någon annan statlig myndighet, utan är ett fristående forskningsprojekt utfört inom ramen för KTH:s fortlöpande forskningsverksamhet. Slutsatsen i den studien är att en vindkraftsetablering kan sänka värdet på en näraliggande fastighet med upp till 40%. Den studien kritiserade vindindustrin med hänvisning till att den inte tog hänsyn till regionala skillnader och inte heller analyserade frågekomplexet före/efter. 

En fördjupad studie 2022 utförd av professorerna Mats Wilhelmsson och Hans Westlund, KTH. Studien grundas på ca 600 000 småhusförsäljningar under åren 2005 till 2018. Denna fördjupade studie har finansierats – inte av Svensk Vindenergi eller av någon statlig myndighet eller av någon annan av dem som efterlyst ”mer forskning” – utan av Villaägarna, som vill veta hur det faktiskt förhåller sig. Slutsatsen i den studien är entydig. 

”… vi kan förkasta hypotesen att närhet till vindkraftverk inte påverkar fastighetsvärdena, och denna påverkan är relativt stark och varierar över tid och geografisk region”. 

Den forskning som finns visar med andra ord entydigt att Holmens planerade vindkraftsetablering vid Klintaberget påverkar värdet på fastigheter i omgivningen. I och med detta inställer sig två problem: Ett politiskt och ett juridiskt. 

I politiken är samtliga partier i Norrköping överens om att drabbade fastighetsägare skall kompenseras. – Gott så! – Men svaret utmynnar i samma slutsats som i Frödings dikt Äktenskapsfrågan – Vart ska vi ta´t?

Det juridiska problemet har en lösning som är mer konkret och näraliggande. För det fall Norrköpings kommun kränker egendomsskyddet (en uttalad del av grundläggande mänskliga rättigheter) så som de kommit till uttryck i Regeringsformen, Europakonventionen och EU-stadgan, genom att tillstyrka Holmens förslag om en vindkraftsetablering på Klintaberget, är det ett beslut som kränker enskildas egendomsskydd och av det följer av skadeståndslagen en skyldighet för kommunen att ersätta skadan.