Att utfärda pass hör inte till polisens kärnuppdrag

Passhanteringen borde inte vara en verksamhet och ett problem för polisen.

Debatt 8 april 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt polislagen ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp, detta som ett led i att främja rättvisa och trygghet i samhället. Polisens uppgifter är alltför omfattande vilket lett till att verksamheten delvis uppfattas som otydlig. Ett stort antal av de verksamheter som ankommer på polisen kan inte anses falla inom syftet med polisens uppdrag.

 

Vid den stora reformen av polisens organisation som genomfördes år 2015, var vi många som framhärdade i att det borde göras en rejäl översyn av vilka uppgifter polisen skulle ha. Det ansågs dock att det var viktigare att förändra organisationen än att se över uppdraget, vilket i och för sig var rätt, men det ena hade inte behövt utesluta det andra. Måhända hade organisationen sett något annorlunda ut om utgångspunkten varit ett begränsat uppdrag som hade utgått från syftet med polisens verksamhet.

 

I början av 2000-talet gjordes en översyn av polisens arbetsuppgifter (Ju 2000:17). Utredningen kom fram till att det fanns ett antal arbetsuppgifter som borde ha en annan huvudman än polisen. Det handlade exempelvis om passhantering, hittegods, felparkeringar och ett antal tillståndsärenden som till exempel ianspråktagande av allmän plats och offentliga tillställningar. 

Det kan konstateras att i dag drygt 20 år senare ser det likadant ut vad avser polisens uppdrag. Polisen utför dessa uppgifter i allt väsentligt bra. Problemet kan mer uttryckas som ett fokus eller koncentrationsproblem. När en stor mängd verksamheter ska utföras av polisen uppstår onödiga intressekonflikter. 

Rikspolischefen har i dagarna sagt att utredning av mindre allvarliga brott får stå tillbaka för att förstärka passhanteringen. Rikspolischefen ska inte behöva göra sådana prioriteringar. Att utreda brott faller inom ramen för polisens kärnuppdrag. Detta uppdrag får nu stå tillbaka för en uppgift som inte omfattas av syftet med polisens uppgifter. Det ska tydligt framhållas att båda verksamheterna är en lagstadgad skyldighet för polisen. Jag har förståelse för gjord prioritering under rådande omständigheter men den borde inte behövt göras.

 

Polisen i Sverige är inte ensam om att ha problem med uppdraget att utfärda pass. Liknande problem finns hos polisen i Norge och Finland, men inte i Danmark. I Danmark gjordes för några år sedan en översyn av polisens uppdrag, vilket bland annat ledde till att pass numera utfärdas av kommunerna, pass erhållas inom cirka en vecka från ansökan.

 

Nationellt driver Moderaterna frågan om att polisens uppdrag skall renodlas utifrån vad som är polisens kärnuppdrag. Skälen härför är främst att en renodling av uppdraget skulle frigöra resurser till vad som är polisiärt relevant och det skulle bidra till en tydligare polisidentitet. Ett klart och tydligt uppdrag underlättar för polisen och klargör för allmänheten vilka förväntningar som ska finnas på polisen.

 

Låt oss hoppas att vi i närtid får se en renodling av polisverksamheten, att utfärda pass tillhör inte kärnuppdraget. För detta krävs det politiskt mod och beslutskraft att låta andra huvudmän ta över viss verksamhet. Det är tveksamt att detta mod finns hos den nuvarande regeringen. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa