Offentliga inköp kan bidra med hållbar utveckling

Den offentliga upphandlingen har en stor outnyttjad potential att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling.

Debattörerna efterfrågar en mer hållbar offentlig upphandling.

Debattörerna efterfrågar en mer hållbar offentlig upphandling.

Foto: Gunnar Hagberg

Debatt2022-06-16 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nästan hälften av landets upphandlande organisationer kartlägger bara ibland eller aldrig hållbarhetsrisker avseende mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Det visar en enkät om hållbar upphandling som även besvarats av 20 myndigheter i Östergötland. 

Kommuners, regioners och statliga myndigheters inköp kan ha livsavgörande betydelse för odlare och anställda i början av globala leverantörskedjor.

Om åtta år ska vi ha halverat utsläppen av koldioxid för att klara Parisavtalets 1,5-gradersmål. Då ska vi också ha utrotat fattigdom och hunger, enligt FN:s globala hållbarhetsmål. Och redan år 2025 ska världen vara fri från barnarbete. Fortfarande finns 160 miljoner arbetande barn i världen. Trots dessa mål visar hållbarhetsenkäten att bara två av tio upphandlande organisationer har resurser att alltid ställa hållbarhetskrav i relation till identifierade risker och att endast två procent av myndigheterna konsekvent följer upp att ställda krav efterlevts. 

Genom att ställa och följa upp relevanta hållbarhetskrav vid de runt 1 000 upphandlingar som årligen görs i Östergötland, skapar Region Östergötland och länets kommuner och statliga myndigheter incitament för företag att säkerställa hållbara leverantörskedjor. Offentlig sektor bidrar på så sätt med en marknad för företag som ställer om till hållbara affärsmodeller.

Det är hög tid att Östergötlands politiker och ledningsgrupper kraftsamlar för en hållbar upphandling:


1. Se till att alla inköpsenheter och upphandlare har tydliga styrdokument samt tillräckliga resurser och kompetens för att säkerställa att relevanta hållbarhetskrav ställs och följs upp. Använd gärna rapportens åttastegsmodell för att kartlägga utmaningar i organisationen.

2. Använd oberoende tredjepartscertifieringar som Fairtrade och TCO Certified för att ställa relevanta hållbarhetskrav och få kvalitet i uppföljningen. Odlare av högriskprodukter så som kaffe, bananer och bomull ska tjäna tillräckligt för att täcka sina produktionskostnader, även vid fallande världsmarknadspriser.

Den offentliga upphandlingens stora köpkraft på 800 miljarder kronor årligen ska användas för att påskynda den omställning till en hållbar värld som vi alla är beroende av.