Norrköping är mer än själva staden

De människor och företag som valt att bosätta sig och vill bedriva sin verksamhet utanför tätorten och även de som kan tänka sig att etablera sig där, ska ges goda möjligheter till det.

Debatt 3 februari 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tyvärr blir äldre detaljplaner alltför ofta ett hinder på grund av att de inte längre är anpassade till de behov och krav som ställs i dag på ett boende. I plan och bygglagen (PBL) finns det inte någon uttalad gräns för vad som kan göras inom ramen för ändring av en detaljplan. Ändringen ska dock uppfylla plan och bygglagens krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den befintliga detaljplanen. 

 

I enskilda fall är det kommunen som avgör om det är lämpligt att ändra en detaljplan eller om den befintliga planen ska ersättas med en ny eller upphävas. Kommunen kan även ta bort, justera eller lägga till i en detaljplan genom att upphäva en geografisk del av den. Det kan vara i sådana fall när planbestämmelserna inte längre anses nödvändiga eller relevanta. Digitaliseringen innebär att det är enklare i dag att ändra i en detaljplan flera gånger så länge som tydlighetskravet uppfylls. Det kan bl.a handla om ett område där kommunen upprepade gånger medgett avvikelser mot en viss planbestämmelse vid bygglovhandling.

 

Ändringen kan även behövas för att föra in bestämmelser som att skydda kulturmiljöer eller klimatanpassning som bl.a kan innebära förbud att bygga källare pga. översvämningsrisk. Äldre planer kan även kompletteras genom att öka eller minska byggrätten eller lovplikten i befintlig bebyggelse med syftet att bli mer funktionell och anpassad efter de behov som har förändrats sedan den ursprungliga planen antogs.

 

Norrköpings kommun är så mycket mer än själva tätorten, landsbygden som utgör den största ytan får inte åsidosättas. Vår kommun består, förutom tätorten, av öppna landskap skogar och sjöar samt en fantastisk skärgårdsmiljö med många öar och stränder. I miljöbalken (MB) regleras strandskyddet med syftet att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden, där det skyddade området normalt är 100 meter från strandkanten. Länsstyrelsen kan även utöka strandskyddet upp till 300 meter. Den som vill bygga inom ett strandskyddat område kan söka dispens om särskilt skäl finns. Kommunen kan också upphäva strandskyddet för ett område i samband med att en ny detaljplan antas om det finns särskilda skäl för det.

 

Vi Sverigedemokrater anser att om kommunen ska ha en levande landsbygd, så måste positiva förhandsbesked, bygglov meddelas och beviljas i större utsträckning då både PBL, och miljöbalken tillåter avvikelser och dispenser. Det handlar även om hur lagarna tolkas.  Och inte minst att en politisk vilja finns för att skapa möjligheter för de som vill bo på, och utveckla landsbygden. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Val 2022

Debatt: Liberalernas påståenden stämmer inte med forskningen

Liberalernas påståenden stämmer inte med forskningen

Debatt: Säker elenergi är oumbärligt i samhället

Säker elenergi är oumbärligt i samhället

Insändare: Ringarum behöver göras mer attraktivt

Ringarum behöver göras mer attraktivt

Debatt: Vrid inte tillbaka tiden för att rädda klimatet

Vrid inte tillbaka tiden för att rädda klimatet

Debatt: Nu faller domarna – när kommer bokslutet?

Nu faller domarna – när kommer bokslutet?
Visa fler
Läs mer!

Efter alla problem – här börjar den nya moskén att växa fram

Efter alla problem – här börjar den nya moskén att växa fram

Insändare: Invånaren kräver att byggplanerna stoppas: "Är de medvetna om vad det innebär?"

Invånaren kräver att byggplanerna stoppas: "Är de medvetna om vad det innebär?"
Affärsliv
Norrköping

Så många nya bostäder ska börja byggas i år ✔ Här är det största projektet ✔ Oväntad byggtrend i pandemins spår

Så många nya bostäder ska börja byggas i år ✔ Här är det största projektet ✔ Oväntad byggtrend i pandemins spår