Lös inte klimatproblemet med ett kemikalieproblem

Jag är som docent i Miljömedicin oroad av att uttrycken sant, falskt eller myt används frekvent i media.

Det är väldigt modigt av Lotta Lanne att dra slutsatsen att det inte sprids mikroplaster från vindkraftverken bara för att detta inte finns med i Naturvårdsverkets rapporter, skriver Helen Karlsson, docent i miljömedicin.

Det är väldigt modigt av Lotta Lanne att dra slutsatsen att det inte sprids mikroplaster från vindkraftverken bara för att detta inte finns med i Naturvårdsverkets rapporter, skriver Helen Karlsson, docent i miljömedicin.

Foto: Fredrik Sandberg/Stefan Blomberg

Debatt2022-08-17 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Naturskyddsföreningen stöder sig på vetenskapliga fakta" NT 6/8

Spridande av ej korrekta slutsatser är vilseledande för den som ej är insatt och kan ha förödande effekter för samhället. Jag tar här som exempel Lotta Lannes beskrivning av hur Naturskyddsföreningen stöder sig på vetenskap i frågan om spridning av mikroplaster från vindkraftverk. 

Det är helt riktigt att Naturvårdsverket arbetar med kartläggning av spridning av plast i miljön men det är väldigt modigt av Lotta Lanne att dra slutsatsen att det inte sprids mikroplaster från vindkraftverken bara för att detta inte finns med i Naturvårdsverkets rapporter. Faktum är att detta ärende under år 2022 har tagits upp av Toxikologiska rådet och just nu ligger på Naturvårdsverkets bord. Idag är det ingen som med säkerhet vet vilka mängder som egentligen sprids från vindkraftverk eller om det kan påverka hälsan hos exponerade.

Vad vi faktiskt vet är att:

-vindkraftsindustrins uppgifter skiljer sig väsentligt från de få oberoende vetenskapliga studier som beräknat spridning av mikroplaster från rotorbladen vilket skapat en het debatt.

-det inte finns tillräckligt med vetenskapliga studier för att kunna dra en väl grundad slutsats via en så kallad metaanalys.

-vanligt förekommande rotorblad som används idag är uppbyggda av epoxy-resin innehållande upp till 30 procent Bisfenol A (BPA), ett hormonstörande ämne som av EU är listat som särskilt farligt, ett ämne där Europas livsmedelsverk (EFSA) år 2021 föreslagit en dramatisk sänkning av tolerabelt dagligt intag samt där EU år 2022 föreslagit ett förbud för användning av Bisfenoler tillsammans med ett stort antal andra toxiska kemikalier från och med år 2030.

Vad bör vi göra?

Då ingen idag säkert vet om eller hur mycket mikroplaster som sprids från vindkraftverken eller om Bisfenol A kan frisättas från mikroplasterna och tas upp av fiskar, djur och människor bör vi tills vidare använda oss av försiktighetsprincipen och invänta mera kunskap innan flera verk i dessa material installeras. Förslagsvis genom studier av mark, vatten, sediment och vattenlevande djur i befintliga vindindustriområden. 

Vi har inte vunnit någonting om vi i vår iver att lösa ett klimatproblem istället skapar ett kemikalieproblem, detta borde vara självklart även för Naturskyddsföreningen.

Refs för intresserade samt faktakontroll (ej i inlägget)

https://link.springer.com/article/10.1007/s40735-021-00472-0

https://www.strath.ac.uk/whystrathclyde/news/akeroffshorewindakerhorizonsandstrathclydetocollaborateonrecyclingglassfibreproducts

https://www.epoxy-europe.eu/wp-content/uploads/2015/07/epoxy_erc_bpa_whitepapers_wind-energy-2.pdf

https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2016-12-29-eu-listar-bisfenol-a-och-pfda-som-sarskilt-farliga-amnen

https://www.efsa.europa.eu/en/news/bisphenol-efsa-draft-opinion-proposes-lowering-tolerable-daily-intake

https://eeb.org/the-great-detox-largest-ever-ban-of-toxic-chemicals-announced-by-eu/