Låt trafikstrategin utgå från medborgarnas behov

Norrköping växer och det byggs bostäder i innerstaden och utanför stadskärnan.

Debatt 12 mars 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I samband med det kan man läsa i media att det råder brist på parkeringsplatser och att byggandet av nya parkeringsplatser inte överensstämmer med kommunens och kommuninvånarnas behov. Den fråga som man kan ställa sig är om bristen på parkeringsplatser beror på dålig planering eller är resultatet av en medveten politik.

 

I riktlinjerna för parkering i Norrköpings kommun kan man läsa att kommunen aktivt ska förespråka ett lågt bilparkeringsbyggande till förmån för andra mer hållbara lösningar.

Det är denna inställning som ligger till grund för Norrköpings bilparkeringsnorm och som reglerar hur mycket parkering för bil som bostaden/fastigheten/verksamhetsutövaren måste ordna. Bostädernas storlek samt deras läge i staden (Norrköping är indelad i tre zoner) påverkar det uppskattade parkeringsbehovet.

 

I stadens innerzon ska det finnas 0,35 parkeringsplats för en enrumslägenhet och 0,70 för en lägenhet med 5 eller fler rum. Antal besöksparkeringar är 0,1 plats per lägenhet.

I stadens ytterzon ska det finnas 0,65 parkeringsplats för enrumslägenhet och 1,05 för en lägenhet med 5 eller fler rum. Antal besöksparkeringar är 0,1 plats per lägenhet.

Parkeringsnorm för studentbostäder är 0 plats per lägenhet oavsett antal rum, i inner- och mellanzon. Antal besöksparkeringar är 0,1 plats per lägenhet.

 

Hur pass anpassade till de boendes behov och vilken vetenskaplig grund dessa normer har är en fråga som tål att ställas. När man dessutom kan läsa i den nationella resvaneundersökningen 2015-2016 från Trafikanalys, att 84% av hushållen i Sverige har tillgång till en eller fler bilar. Vidare kan man se i statistik som baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon, att det i Östergötlands län finns 476 personbilar i trafik per 1000 invånare, vid årsskiftet 2021/2022. 

 

Norrköpings kommun håller på att arbeta fram ett förslag till dokumentet “Tillägg till översiktsplan - Trafikstrategi för Norrköping”. Intentionen med dokumentet är att prioritera gång-, cykel-, kollektiv- och gods- framför biltrafik. Detta vill man göra genom att begränsa framkomligheten och parkeringsmöjligheterna för bilar, i kommunen.

 

I nuläget motsvarar bilen som färdmedel 60% av alla resor, medan de andra färdmedlen motsvarar tillsammans för 40%. Dessa siffror ger en bild av hur pass viktig bilen är för medborgarnas rörelseförmåga och för att de ska kunna klara sin vardag. 

Ovanstående visar, med all tydlighet, att det underskott av parkeringsplatser som råder i kommunen är en följd av dagens politik och värre lär det blir i och med att staden växer.

 

Sverigedemokraterna vill att den grundläggande inställningen till kommunens trafikstrategi ska utgå ifrån medborgarnas behov, i första hand, och behandla olika färdmedel utifrån dessa behov. Vi hävdar att en negativ inställning till bilen är kontraproduktiv och kommer att hämma stadens attraktionskraft och utveckling. Trafikstrategi för Norrköping ska inte sätta gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik mot varandra utan se dem som komplement till varandra, för att bredda och utöka medborgarnas möjlighet till mobilitet. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa