Lärarna måste få trygghet för att skapa studiero

Roger Haddad (L) och Mikael Wallin, gruppledare Liberalerna Finspång.
Roger Haddad (L) och Mikael Wallin, gruppledare Liberalerna Finspång.

Liberalernas främsta prioritet nationellt inom skolpolitiken är vikten av studiero och trygghet, en grundläggande förutsättning för att kunna bedriva en undervisning med fokus på kunskap, skriver liberalerna Roger Haddad och Mikael Wallin.

Debatt 10 februari 2021 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi driver aktivt frågan om att lärarnas befogenheter ska förtydligas och skärpas, tack vare Liberalerna har detta nu utretts och ett förslag ska presenteras för beslut i riksdagen. 

Det är orimligt att elever störs av andra elever i klassrummet. Många elever upplever att det inte ges någon konsekvens när man bryter mot ordningsreglerna i skolan. Dessutom uppger allt fler lärare att de får ägna mer av sin tid till att skapa ordning och reda i klassrummet, vilket innebär att det blir mindre tid för undervisning. Den här utvecklingen drabbar alla elever, men i synnerhet de elever som behöver mer stöd i skolan för att uppnå kunskapsmålen. 

Vi ser också återkommande i enkäter från Arbetsmiljöverket och andra rapporteringar om hot och våld i skolan där även de vuxna utsätts för allvarliga brott. Vi ska ha nolltolerans mot detta och markera direkt mot de som inte respekterar andra elever eller lärarna. 

Liberalerna har under många år aktivt fört en politik för att pressa S-regeringen på åtgärder. Vi står inte bakom regeringens politik kring funktionen barn-och elevombudet som vi menar direkt bidragit till att underminera lärarkårens ställning i arbetet för att upprätthålla trygghet och studiero. Barn- och elevombudet (BEO) måste avvecklas, Skolinspektionens måste renodlas och skollagen måste skärpas inte bara när det gäller lärarens och rektorns befogenheter, utan också kring kapitlet om kränkningar. 

När det gäller elever som agerar störande eller agerar hotfullt mot andra elever eller skolans personal, oavsett om det är lärare eller rektor, så måste skollagen vara mycket tydligare men också ge skolans rektor ökade befogenheter att ingripa direkt. Den nuvarande regeringens skolpolitik räcker inte till här och därför driver vi frågorna aktivt och har fått in i Januariavtalet att lärarnas befogenheter ska ses över och skärpas.

Vi menar också att rektor måste kunna fatta beslut direkt och ge längre avstängning. Rektor ska direkt kunna stänga av en elev från skolan utan att som idag först tvingas inhämta yttranden från elev och vårdnadshavare. Avstängning ska kunna ske under längre tidsperiod än idag. Liberalerna menar att regelverket behöver skärpas även när det gäller gymnasiet. Här menar vi att en avstängning ska kunna vara permanent om skolledningen bedömer att den åtgärden är nödvändig. Det måste också bli lättare för en skolnämnd att agera lokalt i förebyggande syfte.

Ingen elev ska avstå från att gå till skolan, och de elever som utsätts oavsett om det gäller hot, våld eller mobbning så är det de som vi i första hand ska stötta och erbjuda en trygg skolmiljö. Det är inte de som ska tvingas byta klass, skola eller till och med kommun. Det är förövaren som ska tvingas flytta till en annan skola, allt annat vore ett misslyckande för politiken och ger en helt felaktig signal inte minst för de elever eller lärare som drabbas av skolvåldet. 

Ämnen du kan följa