Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra, skriver Carl Fredrik Graf, landshövding.
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra, skriver Carl Fredrik Graf, landshövding.

De senaste veckorna har det förts en debatt om länsstyrelserna inom politiken och i media. Detta efter Moderaternas stämmobeslut om att utreda länsstyrelsernas roll och på sikt avveckla de regionala myndigheterna.

Debatt 10 november 2021 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kritik som riktas mot länsstyrelserna handlar ofta om långa handläggningstider och tillståndsprocesser. Processen kan säkert utvecklas, men framför allt är det den lagstiftning som vi grundar oss på som behöver ses över om det från politiskt håll vill göras kraftfulla förenklingar.

I Sverige finns 21 fristående länsstyrelser som är politiskt styrda genom att vi får uppdrag från riksdag och regering. Vi som arbetar på länsstyrelserna gör det således på uppdrag av invånarna. Det är invånarna som genom val vart fjärde år utser riksdagsledamöter. Riksdagen beslutar bland annat om statsbudget och utser statsminister, som i sin tur utser statsråd. Regeringen kan styra riket genom att tillämpa lagar och utfärda förordningar som styr myndigheter, som till exempel länsstyrelser.

Det kan vara bra att påminna sig om denna ordning när vi talar om länsstyrelserna. På Länsstyrelsen Östergötland fattar vi varje år cirka 35 000 beslut. Det gör vi genom att tillämpa de lagar som riksdagen beslutat.

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Det har visat sig väldigt tydligt under coronapandemin då både Regeringskansliet och flera nationella myndigheter fått upp ögonen för betydelsen av att ha en statlig myndighet som har ett regionalt ansvar.

Många känner till att det finns en institution som heter länsstyrelsen, men vilka uppgifter vi har är helt eller delvis okänt för väldigt många. Som landshövding och chef för Länsstyrelsen Östergötland välkomnar jag en debatt om vår myndighet eftersom det ger oss möjligheter att öka kunskapen bland både beslutsfattare och allmänheten om vår viktiga roll.

Länsstyrelsens mål är att göra det bästa för Östergötland och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. Vi vill att vårt samhälle byggs på goda grunder ur ett jämställt perspektiv. Vi vill skydda miljön och se till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras. Och vi vill skapa förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet.

Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla rådgivning, samordning, ekonomiskt stöd, tillsyn och kontroll. Vi fattar beslut i en mängd olika frågor som rör samhällets utveckling, oftast med ett långsiktigt fokus. På så sätt bidrar vi till vår vision om ett livskraftigt Östergötland.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa