Inga krav på att ändra en befintlig förrättning

Med anledning till NT:s artikel den 21 augusti om att lekplatser skulle riskera att försvinna i ytterområden efter årsskiftet vill vi göra några förtydliganden.

Debatt 29 augusti 2022 12:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Pappan - en självklarhet att det ska finnas lekplatser" NT 21/8

"Beskedet: Kvartetten överens om ett övertagande" NT 25/8

Vi vill understryka att vi har den största förståelse och respekt för det arbete ni i vägföreningarna gör. Vi är fullt medvetna om vilket jobb och ansvar som ni axlar för att förvalta infrastruktur som vi alla tar för givet. Som lekmän och på ideell bas. Ni är samhällshjältar som förtjänar tack och uppmuntran från oss som kommun och från era medlemmar. 

 

Med det sagt anser vi att det finns skäl att göra några förtydliganden. För det första ser vi tydliga poänger med att kommunen tar över vägföreningarnas ansvar i de prioriterade orterna. Problemet för dessa orter är att de har växt sig så pass stora att vägföreningsformen inte längre lämplig. 

Om en ny ort av motsvarande storlek skulle anläggas idag vore vi tvungna att ha kommunalt huvudmannaskap. Ansvaret som läggs på ideella krafter handlar inte längre om huruvida man skall ploga snö eller inte. Därför har vi tillsammans med övriga partier beslutat att tillsätta en grupp med representanter från alla partier som ska arbeta fram uppdraget till utredningen. 

 

För det andra vill vi poängtera att det enligt sin förrättning är samfälligheternas ansvar att sköta grönområden. Ingen av de förekommande vägföreningarnas förrättning säger att man inte har rätt att hantera lekparker. Det finns således inget krav på att ändra en befintlig förrättning som det antyds i artikeln.

 

För det tredje införs det nya bidragssystemet för att underlätta för vägföreningarna. Problemet med den tidigare ekonomiska bidragsgivningen var att den var utformad som en fast summa och till ett antal namngivna föreningar. 

Det har inneburit att bidragssumman inte kunnat justeras sedan de infördes, vilket gjort att inflationen har ätit upp stora delar av dess värde. Dessutom kan kommunen inte godtyckligt ge bidrag till vissa föreningar som varit fallet innan. 

 

I samband med förändringen av det ekonomiska stödet behöver kommunen tillsammans med berörd vägförening gå igenom samtliga områden för att säkerställa att det inte råder några oklarheter kring vem som sköter vad. Om det i samband med detta finns föremål, redskap eller annat som vägföreningen vill att kommunen åtgärdar så har vi erbjudit oss att göra det.

 

Det kan tyckas något märkligt att först sluta med en skötsel för att sedan eventuellt börja med den igen. Det har sin bakgrund i tidigare beslut att inte överta vägföreningar. I och med det beslutet startade kommunen ett arbete med att ta fram en ny bidragsmodell som är juridiskt hållbar och som är tydlig i vem som ansvarar för vad. Det är ett beslut vi avser att fullfölja så att vägföreningarna fram till ett eventuellt övertagande har rimliga ekonomiska villkor. 

 

Det nya bidragssystemet innebär att:

 

  • Ytterligare bidragsgivning till föreningar som också får statligt bidrag. 
  • Bidrag till föreningar som inte får statligt bidrag är baserat på befolkningstätheten.
  • Ekonomiskt bidrag ges för att hantera grönytor, lekplatser etcetera till föreningar som i översiktsplan är utpekade som prioriterade utvecklingsorter.

 

De två första punkterna har införts under 2022. Den senare sker till årsskiftet 2022/2023. I samband med det upphör även kommunen att sköta grönytor där vägföreningarna har ansvaret enligt förrättningarna. Då det innebär en omställning utbetalas även ett engångsbidrag till berörda föreningar på totalt fem miljoner kronor för att hantera merkostnader som kan uppstå.

 

Även om kommunfullmäktige beslutar om ett övertagande kommer det att dröja många år innan det är i hamn. Områdena behöver fortfarande utvecklas under den tiden. Vi är öppna för att diskutera hur kommunen kan stötta en sådan utveckling. Vi behöver börja jobba med, och inte emot varandra.


 
 
 
 
 
 
Norrköping: Valet 2022

Insändare: Allas lika värde i demokratiska val

Allas lika värde i demokratiska val

Debatt: Borgerlig samverkan: Vi förstår inte riktigt hur East Pride resonerar

Borgerlig samverkan: Vi förstår inte riktigt hur East Pride resonerar
Visa fler
Läs mer!

Debatt: Vi ska alltid utvärdera vad skattemedel finansierar

Vi ska alltid utvärdera vad skattemedel finansierar

Insändare: Konsten att blanda äpplen och päron

Konsten att blanda äpplen och päron
Visa fler
Ämnen du kan följa