Förslaget till trafikstrategi prioriterar framkomlighet

Kvartettens ambition är att alla trafikslag och alla trafikanter ska kunna samsas på den begränsade yta som staden utgör.

Norrköping är en tillväxtkommun. Många företag söker sig hit och vill etablera eller expandera sin verksamhet. Även befolkningen ökar, det är en utveckling som är positiv och som vi ska ta till vara, skriver representanter för Kvartetten. Bilden från Inre hamnen.

Norrköping är en tillväxtkommun. Många företag söker sig hit och vill etablera eller expandera sin verksamhet. Även befolkningen ökar, det är en utveckling som är positiv och som vi ska ta till vara, skriver representanter för Kvartetten. Bilden från Inre hamnen.

Foto: Erick Arango, Norrköpings kommun

Debatt2022-04-14 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kollektivtrafiken måste vara effektiv och man måste kunna röra sig till fots eller cykla på ett smidigt sätt samtidigt som den som behöver ta bilen ska kunna göra det. Det behöver dessutom ske utan att skapa trafikinfarkter. Därför har vi arbetat fram en trafikstrategi som tar sikte på just detta. 

Norrköping är en tillväxtkommun. Många företag söker sig hit och vill etablera eller expandera sin verksamhet. Även befolkningen ökar, det är en utveckling som är positiv och som vi ska ta till vara. Men den är inte utan utmaningar. 

För att nå de högt ställda målen krävs att det byggs bostäder i hela kommunen. Det är dock oundvikligt att många byggs i staden. Det pågår många byggen redan nu, inte minst förbereds ett nytt bostadsområde i inre hamnen. I samband med att det nya resecentrumet byggs planeras det för tusentals nya bostäder på Butängen och till det ska läggas den förtätning av staden som redan pågår. 

Under många år framöver kommer med andra ord befolkningen både i och utanför staden att öka. Det ställer krav på mycket mer än bara bostäder och arbetsplatser. Vi kommer vara fler som promenerar och cyklar, det kommer vara fler som vill åka kollektivt och det kommer vara fler bilar som rör sig staden. Med en befolkning kommer vi över tid få 100 000 fler resor per dygn till exempelvis jobb och skola. 

Översätter vi detta till dagens siffror då 60 procent av Norrköpingsborna har bilen som sitt huvudsakliga transportsätt skulle det innebära väldigt många fler bilresor per dygn, på en yta som blir än mer begränsad än idag. Med den ökningen i antal resor är det uppenbart att vi behöver tänka till redan nu för att möjliggöra att transportera sig på ett lätt och snabbt sätt. Inte minst att underlätta för fler att använda andra transportsätt än bilen där så är möjligt.

Med det förslag till trafikstrategi vi tagit fram lägger vi en långsiktig plan för hur vi vill utveckla infrastrukturen i Norrköping. Det vi vill skapa är hållbara transportsystem där vi har framkomligheten i fokus samtidigt som vi vill främja ett tillgängligt och hållbart resande. Många kommer fortfarande behöva bilen och i reella tal kommer bilresorna att öka men målsättningen med omställningen är att andelen bilresor ska minska till förmån för andra transportsätt. Framförallt måste det vara lätt att välja kollektivtrafik och cykel istället för bilen.

Miljö och klimatskäl är förstås viktiga faktorer när vi planerar framåt. Även om utvecklingen visar att många fler kommer att köra elbil framöver, vilket är mycket positivt utifrån minskade växthusgaser, så bidrar även elbilar till att frigöra skadliga partiklar. Partiklar som frigörs via däck mot vägbana är redan idag höga i Norrköpings stadsmiljö och är mycket skadliga.Vi behöver alltså planera infrastrukturen klokt för att minska skadliga partiklar och därmed förbättra luftkvaliteten i staden. Minskade bullernivåer är en annan viktig faktor när vi vill utveckla staden, men också att använda de ytor vi har effektivt och även ge utrymme för grönytor, för att ta några exempel.

Sammanfattningsvis vill vi se till att det går snabbt och lätt att förflytta sig på ett hållbart sätt samtidigt som vi möjliggör för den tillväxt vi har och samtidigt utvecklar Norrköping till en än mer attraktiv stad. Med förslaget till trafikstrategi lägger vi grunden för detta.