Kommunen behöver ta konsekvenserna för sina beslut

50 år gamla förrättningar och de förutsättningar som då var, kan inte enbart ligga till grund för dagens och framtidens beslut.

"50 år gamla förrättningar och de förutsättningar som då var, kan inte enbart ligga till grund för dagens och framtidens beslut", skriver Östra Husby Vägförening.

"50 år gamla förrättningar och de förutsättningar som då var, kan inte enbart ligga till grund för dagens och framtidens beslut", skriver Östra Husby Vägförening.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Debatt2022-03-15 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lagar har förändrats. Plan- o bygglagen är tydlig – om inte särskilda skäl finns för undantag, så ska kommunen vara huvudman för gator och allmänna platser inom planlagda områden.

Vi har inget emot att viss verksamhet kan skötas lokalt. Det är ofta en garanti för att det sköts på ett för orten utvecklande sätt – vilket inte alltid kan sägas om det sköts från staden. Men kostnaden för skötseln skall naturligtvis betalas av skattekollektivet. För vår förening krävs nästan en administrativ tjänst för att klara ålagda uppgifter. Föreningsadministration, beviljande av grävnings- och ledningstillstånd, besiktningar, beräkning av slitageavgifter, förhandlingar med kommun och dess bolag, förutom bevakning av arbete för att varje fastighet ska ha rätt andelstal och betala rätt avgifter i förhållande till sin verksamhet och belastning av vägnätet och allmänytor.

Kostnaderna måste idag finansieras genom dem som nyttjar vår gemensamhetsanläggning. Vi accepterar inte längre att kommunala bolag och andra går in på det området vi har att sköta utan att anmäla och få grävningstillstånd, betala för besiktning före och efter vidtagna åtgärder och ha marknadsmässiga avtal för intrång och slitage.

Kommunen måste acceptera att vi tar ut de avgifter som vi enligt Anläggningslagen och andra lagar har rätt att debitera dem som trafikerar/belastar våra gator och allmänytor. Det innebär att vi alla får betala extra slitageavgifter när man använder gatorna mer än vad man normalt betalar för som fastighetsägare.

Vi måste tillsammans finna formerna för enkla modeller om debiteringsgrunderna för extra slitageavgifter och annat administrativt arbete. Det gäller vid ledningsdragning i mark, ny- och ombyggnader, renoveringar och rivningar av fastigheter. Det kan också gälla slitagekostnader som åsamkas av busstrafik, sophämtning och annan kommunal service. Alla måste ta sin kostnad för den belastning som sker på gemensamhetsanläggningen gator och allmänna ytor.

Kommunala bolag får inte ta sig friheten att gå in utan att anmäla vad man tänker göra och ha avtal som täcker de extra kostnader som uppstår hos vägföreningen. Vi har presenterat våra krav och utgår från Riksförbundet Enskilda vägars grundavtal för ersättning från fastighetsägarna. Tyvärr är kommunen och dess bolag ointresserade att ta sitt ansvar och finna former för ett smidigt samarbete.

Vi accepterar politiska beslut även om vi kan tycka de är fel. Men vi kräver också att kommunen tar konsekvenserna av sina beslut. När grönområden nu ska överlämnas till vägföreningen ska de hålla den standard de hade när kommunen började sköta dem och den skogsbruksplan som upprättats av kommunen för vissa tätortnära rekreationsområden skall naturligtvis ha följts.

Samma gäller för eventuellt övertagande av lekparker. Man ska betala för den belastning och slitage som boende och verksamhet genererar. Det borde ligga i kommunens egenintresse att smidigt lösa de här frågorna, inte minst mot bakgrund av att kommunala/regionala fastigheter i Östra Husby utgör nära 30% av andelarna som ska finansiera den löpande skötsel och kommande nyinvesteringar.

Östra Husby Vägförening

Styrelsen