Kollektivtrafiken fortsatt viktig efter pandemin

När människor har goda livsvillkor och hälsan är jämlik, ökar möjligheterna till en hållbar tillväxt, utveckling och välfärd.

Spårvagn, Norrköping.

Spårvagn, Norrköping.

Foto: Calle Slättengren

Debatt2021-07-08 15:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det innebär att Region Östergötlands olika uppdrag hänger väl ihop. Hälsa och kollektivtrafik skapar förutsättningar för regional utveckling och tvärtom.

Oavsett var vi bor, om vi arbetar eller studerar, är gammal eller ung, är man eller kvinna delar vi behovet att förflytta oss. Vi vet att hur vi väljer att resa påverkar vår omgivning. En tredjedel av Sveriges utsläpp kommer från inrikes transporter och huvuddelen av dem kommer från vägtrafiken. För att öka det hållbara resandet och få ner utsläppen från transportsektorn behöver vi tänka om. 

Samhällets förändring mot mer hemarbete, mer flexibla arbetstider och en större arbetsmarknad, gör att våra resmönster förändras. Denna förändring av mobilitet gör att våra resor behöver samordnas. Digitaliseringen skapar möjligheter till olika sorters lösningar. En resenärs mobilitet kan ena dagen bestå av gång och tågresa, och nästa dag av samåkning och el skoter. För att skapa en så positiv upplevelse som möjligt för resenären vill vi utveckla nya digitala tjänster som stödjer samordningen mellan olika transportslag. 

Kollektivtrafiken har goda förutsättningar i Östergötland. Länets kollektivtrafiksystem är ett av de största i Sverige. I nationella jämförelser är kollektivtrafiken i Östergötland mycket välfungerande med en hög marknadsandel och en hög kundnöjdhet. Grunden i kollektivtrafiken är ett antal stomlinjer som knyter samman viktiga kommunala eller regionala knutpunkter. Dessa är viktiga för att nå målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Kollektivtrafiken bedrivs fossilfritt och en stor del av stomlinjetrafiken är elektrifierad (pendeltåg, spårvagn och elbussar). I Länstransportplanen, som revideras under året, poängterar vi vikten av att öka framkomligheten för kollektivtrafiken samtidigt som vi prioriterar gång- och cykelvägar.

Vi vill även utveckla samarbetet med länets kommuner för att hitta lösningar där alla samhällsbetalda resor som till exempel kollektivtrafiken, skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst kan samordnas så att fordonen nyttjas på mest effektivt sätt till störst nytta för resenärerna i hela länet. 


2020 och 2021 har varit två exceptionella år där hela samhället har drabbats av restriktioner för att förhindra smittspridningen. Vi har uppmanats att inte resa med kollektivtrafiken, vilket har fått effekten att resandet och därmed också biljettintäkterna har minskat drastiskt. Samtidigt har det varit viktigt för oss att upprätthålla trafiken för att minska trängseln för resenärer som ändå varit i behov av kollektivtrafik för resor till arbete och studier.

Även om restriktionerna i samhället successivt tas bort i takt med att vaccineringen av befolkningen fortskrider och smittspridningen går ner, är vår bedömning att vi 2022 fortsatt kommer se ett lägre antal resenärer som väljer kollektivtrafiken än före pandemin. 

Inför 2022 vill vi ge kollektivtrafiken förutsättningar att återta sin viktiga roll att transportera människor i deras vardag på ett miljöeffektivt och praktiskt sätt. För att trafikutbudet i kollektivtrafiken ska ligga kvar på oförändrad nivå även 2022 skjuter vi till 90 miljoner kronor extra till kollektivtrafiken i vår budget för Region Östergötland. 

Med dessa satsningar fortsätter vi arbetet för att skapa en attraktiv kollektivtrafik i hela Östergötland