Omöjligt spara mer på Söderköpings skolor och förskolor

Förra veckan blev det klart att Söderköpings kommun lägger ett varsel på 50 personer. Vi i Vision, Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare vill påminna om att det ytterst är ett politiskt ansvar att säkerställa tillräckliga resurser för medarbetarna att tillgodose kommuninvånarnas lagstadgade rättigheter.

Det är omöjligt att spara mer på Söderköpings skolor och förskolor utan att äventyra barns framtid. Redan innan varslet i måndags var förskolelärarna stoppade från att köpa in sand till barnens sandlådor. Botten är nådd, både vad gäller nedskärningar och i sandlådan, skriver Li Sjöstrand Vision, Andreas Wetell Sveriges skolledare och Christine Berthelsen Sveriges Lärare.

Det är omöjligt att spara mer på Söderköpings skolor och förskolor utan att äventyra barns framtid. Redan innan varslet i måndags var förskolelärarna stoppade från att köpa in sand till barnens sandlådor. Botten är nådd, både vad gäller nedskärningar och i sandlådan, skriver Li Sjöstrand Vision, Andreas Wetell Sveriges skolledare och Christine Berthelsen Sveriges Lärare.

Foto: Gorm Kallestad

Debatt2024-03-27 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Våra medlemmar ser att fördelningen av resurser i dag inte motsvarar verksamheternas uppdrag och invånarnas behov. Söderköpings kommun måste jobba i dialog med facken för att säkerställa hälsosam arbetsbelastning, och vi efterfrågar långsiktiga strategier för kompetensförsörjning.

Det är brist på personal i kommunens verksamheter och stopp för all kompetensutveckling. Att införa ytterligare neddragningar på personalen kommer att bli kännbart. Både för de som blir kvar och får fler arbetsuppgifter och för invånarna i Söderköpings kommun.

Ytterst kommer det att påverka tilliten till politiken och till kommunen, både som arbetsgivare och som en plats att leva och bo.

En undersökning från Sveriges skolledare 2023 visar att en majoritet av rektorerna i riket redan då behövde genomföra besparingar som de befarade påverkar barnens möjligheter att nå målen. Endast fem procent av rektorerna svarade att kommunerna säkerställer tillräckligt med resurser till anpassningar och särskilt stöd för de barn och elever som har behov av det. 

Det är omöjligt att spara mer på Söderköpings skolor och förskolor utan att äventyra barns framtid. Redan innan varslet i måndags var förskolelärarna stoppade från att köpa in sand till barnens sandlådor. Botten är nådd, både vad gäller nedskärningar och i sandlådan.

Under senare år har socialtjänsten ställts inför allt större krav samtidigt som resurserna har minskat. Den 1 juli 2023 infördes dessutom ny lagstiftning som reglerar kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Samhällsproblem som grov kriminalitet, ökade klyftor och ekonomisk osäkerhet ökar behovet av stöd och hjälp. 

Men samtidigt minskar förtroendet för socialtjänsten, och det blir allt svårare att klara av uppdragen med befintliga resurser, enligt Visions socialchefsrapport från i fjol. 

I det område som Söderköpings kommun tillhör uppgav 55 procent av socialcheferna i rapporten att det är svårt att inom givna budgetramar ge de insatser som de bedömer att individer har behov av och rätt till. 75 procent svarade att det är svårt att arbeta förebyggande. Äldreomsorgen och insatser för barn och unga är enligt socialcheferna de områden som drabbas hårdast.

Det går inte att minska antalet anställda utan att skapa en mer pressad arbetssituation och sämre förutsättningar för de som blir kvar. Söderköpings kommun har inom flera verksamheten redan passerat gränsen för vad som är hållbart. De som riskerar drabbas av varslet är i slutändan de mest sköra i kommunen.


Nedskärningar och personalneddragningar underminerar inte bara arbetsmiljön utan också tilltron till vårt samhälle och dess förmåga att leverera de tjänster som behövs. 

Vi i Vision, Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare vet att våra medlemmar vill göra sitt bästa på jobbet och leverera en välfärd av hög kvalitet. Men de måste få rätt förutsättningar. Nutida och framtida behov måste analyseras och mötas med strategier för kompetensförsörjning, inte varsel och neddragningar. Vi vill se satsningar på arbetsmiljö, kompetensutveckling och en resursfördelning som ger barn, äldre och utsatta det stöd de har behov av och rätt till. Söderköpings välfärd och invånarnas framtid står på spel.