Holmen blundar för avgörande fakta

Av de tiotalet sjöar som ligger inom projekteringsområde Klintaberget har endast Fjälsjön besökts vid ett enda tillfälle. Vid det tillfället konstaterades storlom i sjön, skriver Fredrik Nilsson.
Av de tiotalet sjöar som ligger inom projekteringsområde Klintaberget har endast Fjälsjön besökts vid ett enda tillfälle. Vid det tillfället konstaterades storlom i sjön, skriver Fredrik Nilsson.

I NT den 31 januari skriver Nils Ringborg om Holmens planer för vindkraft i Norrköping. Debattartikeln är ett svar på Gunnar Ljunggrens insändare för att skona den unika Kolmårdsnaturen.

Debatt 8 februari 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Det går att förena vindkraft med hänsyn till naturen" NT 31/1

Det är beklämmande att läsa hur lätt Holmen genom Nils Ringborg avfärdar kritiken som Gunnar Ljunggren framför. Nils Ringborg påstår i debattartikeln att vindkraftverken placerats i ett av kommunen utpekat område för vindkraft. Nils Ringborg verkar helt ha glömt bort Högsjön, eller har Holmen gett upp det området? Sanningen om Klintaberget är att minst två av de nio verken i Norrköping placerats utanför det prioriterade området. Alla vindkraftverk i Finspångs kommun har dessutom partierna i Finspång aviserat att de kommer att säga nej till. Ett mycket tungt vägande skäl för att använda det kommunala vetot är att vindkraftverken placerats i områden som pekats ut som ”trakter med mycket höga naturvärden” i kommunens översiktsplan.De aspekter på människors hälsa som Gunnar Ljunggren belyser bemöts inte heller av Nils Ringborg. Förståeligt, eftersom Holmen inte bryr sig om hur de närboende drabbas. Att närboende drabbas av vindkraftsetableringar vittnar RVNOs intervjuer om (https://www.youtube.com/channel/UCtAAMAhdrA2tjUfHBlD36Rw). Holmen tar ingen som helst hänsyn till hur människor kommer att påverkas av deras etablering. 

Flertalet fastigheter har sin tillfartsväg rakt igenom det planerade vindindustriområdet och Holmen har helt struntat i de säkerhetsavstånd till vägar och platser där människor vistas som anges i Norrköpings översiktsplan. Är det rimligt att man som fastighetsägare ska behöva passera under vingarna på ett vindkraftverk för att ta sig till sitt hem?Vidare skriver Nils Ringborg att ”Holmen genomför en lång rad utredningar och inventeringar just för att miljöhänsyn ska tas.” Hur noggranna undersökningar som gjorts kan exemplifieras med inventeringen av storlom. Av de tiotalet sjöar som ligger inom projekteringsområde Klintaberget har endast Fjälsjön besökts vid ett enda tillfälle. Vid det tillfället konstaterades storlom i sjön. Övriga sjöar har överhuvudtaget inte besökts. Hur kan Holmen då veta att miljöhänsyn tas?Ett annat exempel är fladdermusinventeringen där inventerarens rekommendationer för skydd av boplatser inte har följts i tillståndsansökan. Varför låter Holmen experter genomföra inventeringar om bolaget ändå inte tänkt följa rekommendationerna?

En seriös diskussion och prövning av vindkraft kräver en ärlighet och en vilja från exploatörer att belysa alla aspekter av en vindkraftsetablering. Exploatören har en skyldighet att ta hänsyn till natur, djurliv och människor. Holmen tar lätt på det ansvaret och inventerar så lite som möjligt och blundar för fakta som kan påverka deras vindkraftsetableringar negativt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa