Ge Hyresbostäder uppdraget att bygga i hela kommunen

En levande landsbygd är en plats där det är går att få ihop livspusslet.

Det är viktigt att vi behåller våra landsortsskolor och skapar bättre förutsättningar för familjedaghem som alternativ till förskola, skriver kristdemokraterna Eva-Britt Sjöberg och Tomas Tekman..

Det är viktigt att vi behåller våra landsortsskolor och skapar bättre förutsättningar för familjedaghem som alternativ till förskola, skriver kristdemokraterna Eva-Britt Sjöberg och Tomas Tekman..

Foto: Pressbild

Debatt2022-08-22 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att vår landsbygd ska vara levande behövs kor som betar, böljande skördefält och välskötta skogar. Men det räcker inte. En levande landsbygd innebär att vi har en väl fungerande infrastruktur som gör det möjligt och rimligt att bo utanför stan. Då behövs inte bara bra vägar, det behövs väl utbyggt bredbandsnät, bostäder i olika former, barnomsorg, skolor, fritidsverksamhet och kollektivtrafik. 


Fungerar den strukturen väl finns bra förutsättningar för fler familjer att bo utanför stan och fler äldre kan bo kvar på sin ort. Det ger företag bättre möjlighet att etablera sig och utvecklas. Dessutom kan grundläggande samhällsservice i form av matbutiker och apotek ute i våra orter få kundunderlag så att de bär sig. 

Därför är det viktigt att vi behåller våra landsortsskolor och skapar bättre förutsättningar för familjedaghem som alternativ till förskola. Vi ser också ett behov av att justera vårt ägardirektiv till vårt kommunala bostadsbolag Hyresbostäder så att de får ett tydligare uppdrag att bygga mer i tätorterna runt om i vår kommun, framför allt anpassade bostäder för äldre så att fler kan bo kvar på sin ort även när de inte längre kan eller vill bo kvar i sin villa eller på sin gård. 


En väl fungerade kollektivtrafik är av största vikt för att livet på landsbygden ska fungera, för alla generationer. De allra flesta som bor utanför Norrköpings tätort kommer naturligtvis att behöva ha en bil, men med en fungerande kollektivtrafik kanske det räcker med en per familj. Där det inte finns någon linjetrafik så är det fria skolvalet inte en rimlig möjlighet att nyttja då skolskjuts endast erbjuds till närmaste skolan. 


Vi är överens med våra partikollegor på regionnivå att uppdraget och styrningen av Östgötatrafiken behöver bli bättre, och att om det inte går att åstadkomma i bolagsform så behöver regionen se över driftsformen. Vi kristdemokrater har inte för avsikt att kommunerna ska ta över uppdraget med kollektivtrafiken från Regionen, det är bra med samordning i hela länet, men samverkan mellan oss behöver förbättras. Regionen har ett utvecklingsansvar för hela länet och då behöver de vara lyhörda för kommunernas behov och planer. 


Att värna landsbygden är också att värna lantbruket som producerar livsmedel till oss alla. De höga bränslepriserna riskerar att göra livet på landsbygd svårt och att driva lantbruk helt ohållbart. Det är inte rimligt. Bränslepriserna behöver sänkas väsentligt genom minskad reduktionsplikt och minskad skatt vilket vi inom KD lagt fram konkreta förslag om. 

Det hjälper inte att gräset är grönt om kon är död. Den viktiga insats som svenska lantbrukare gör för sina medmänniskor och för klimatet genom hållbar markanvändning och förvaltning måste lyftas tydligare och ges förutsättningar för. Vi vill också värna brukningsvärd åkermark så att vi i möjligaste mån undviker att bygga där. Därutöver vill vi väsentligt öka svensk och lokal livsmedelsproduktion för förbättrad krisberedskap, både lokalt och nationellt. Ett starkt KD kommer vara en garant för en levande landsbygd.


Vi kristdemokrater vill fortsätta att ta ansvar för att Norrköpings kommun ska bli ännu bättre. För tryggheten i hemmen, i alla skolverksamheter och på våra gator. För att fler ska försörja sig själva. För att företag ska trivas. För att vården och omsorgen ska bli ännu bättre. För att värna valfriheten för våra invånare. Och för att hela kommunen ska leva och utvecklas.