Ge bussföretag större flexibilitet för att återstarta

Coronapandemin har visat att det finns ett stort behov för företagen att kunna ställa om sin verksamhet vid oförutsedda företeelser.

"Förbättra regelverket för avställning av fordon - minska karenstiden för återbetalning av fordonsskatt", skriver debattören. Arkivbild.

"Förbättra regelverket för avställning av fordon - minska karenstiden för återbetalning av fordonsskatt", skriver debattören. Arkivbild.

Foto: Jasmine Hübinette

Debatt2022-07-24 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En insikt som förstärkts av det pågående kriget i Ukraina. Vid kraftigt vikande omsättning, där framtidsprognoser blir osäkra, behövs verktyg för att hantera snabba skiftningar i efterfrågan. Bussbranschen är en av de näringar som drabbades hårdast under pandemin och som ännu lider av sviterna. Nu kan regeringen och Transportstyrelsen bidra till näringens återstart och rusta en sargad bransch för framtiden. En framtid där busstrafiken har en nyckelroll för att skapa ett hållbart samhälle.

När intäkterna uteblir behöver kostnadsnivån kunna sänkas, och det helst i linje med de snabba skriftningar som kan ske. Regelverket avseende karenstid för fordonsskatt vid avställning av fordon i yrkestrafik behöver ändras, från dagens 15 dagar till 4 dagar. Det skulle skapa en större flexibilitet för företagen, vilket särskilt Coronapandemin visat är en nödvändighet för företagens överlevnad vid snabba förändringar i vår omvärld.

För bussföretagen, framför allt inom turist- och beställningstrafiken, gick omsättningen snabbt ned mot noll under pandemin. I en sådan situation var för många företag de enda alternativen att korttidspermittera personal och ställa av fordonen. I detta läge, där varje kostnad kunde utgöra ett hot mot företagens överlevnad, fanns det ett behov av att kunna ställa av- och på fordon snabbt beroende på om företagen fick några uppdrag. Det var inte bara fordonsskatten som utgjorde en kostnad, när fordonen är avställda kan företagen välja avställningsförsäkringar vilket ytterligare sänker kostnadsläget. Det nuvarande regelverket medger dock inte den flexibilitet som företagen behöver. Sveriges Bussföretag anser därför att karensreglerna i vägtrafiksskattelagen behöver ändras, så att företagen bättre kan anpassa sina verksamheter utefter hur omvärlden ser ut.

Motiven bakom dagens karensregler är att balansera myndigheternas behov av förenklad administration och företagens behov av flexibilitet. I och med den tekniska utvecklingen är den administrativa bördan för myndigheterna kopplat till mer frekventa avställningar minimal. Hanteringen är digitaliserad, och det är snarare det enskilda företaget som får hantera administrationen. Sveriges Bussföretag bedömer också att den statsfinansiella effekten av att minska karenstiden är försumbar. Vinsten av att ha konkurrenskraftiga och lönsamma företag, som anställer och betalar skatt, kommer vida överstiga eventuellt marginellt lägre intäkter för staten via fordonsskatten.

Det pandemin visat är att företagen behöver flexibilitet avseende sitt kostnadsläge. Om det är så att det inte längre föreligger några administrativa hinder mot att minska antalet karensdagar, bör detta genomföras. Dessa kostnader är i sig självt inget som kommer att rädda ett enskilt företag, men det pandemin visade är att företagen behöver kunna ställa om snabbt.

En enkel regeländring som kan skapa betydande flexibilitet för företagen är att karenstiden kortas till 4 dagar, från dagens 15. Sveriges Bussföretag anser att Regeringen bör ge Skatteverket och Transportstyrelsen i uppdrag att utreda frågan skyndsamt, så att företagen kan stå bättre rustade vid en ny kris.

Förbättra regelverket för avställning av fordon - minska karenstiden för återbetalning av fordonsskatt.

Sveriges Bussföretag

Anna Grönlund, branschchef