För SD är trygghet i boendet en viktig faktor

Vi Sverigedemokrater anser att trygghet i boendet är en viktig faktor när människor ska välja boende.

Nya småhusområden bör bestå av enbart låg bebyggelse, förslagsvis max två våningar. Sådana utvecklas nästan alltid positivt och blir sällan så kallade utsatta områden, skriver Stefan Bergström (SD).

Nya småhusområden bör bestå av enbart låg bebyggelse, förslagsvis max två våningar. Sådana utvecklas nästan alltid positivt och blir sällan så kallade utsatta områden, skriver Stefan Bergström (SD).

Foto: Tomas Oneborg/Privat

Debatt2022-08-25 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I utsatta bostadsområden är andelen otrygga högre jämfört med övriga urbana områden. Mest utsatta är kvinnorna, vilket innebär en begränsad rörlighet på grund av oro i större utsträckning än män. Hot våld och trakasserierbidrar till att var fjärdekvinna, har eller mycket ofta låtit bli att gå ut på kvällen.

Lag, ordning och kriminalitet är den viktigaste valfrågan enligt en ny undersökning av Ipsos. Var tionde person känner sig otrygg i att vistas utomhus i sitt bostadsområde, mest gäller det dem som bor i hyresrätt, visar Hyresgästföreningens stora undersökning som Novus gjort. Varför har då bostadsfrågorna så svårt att tränga sig in i valrörelsen? Då trygghet i boendet i allra högsta grad är en fråga som berör alla.

Mycket handlar om samhällsplanering, brottsförebyggande insatser som att skydda fastighetsägare och boende. Samverkan mellan kommunala verksamheter, polis, fastighetsägare och civilsamhället. Viktiga faktorer som ökar förutsättningarna att beivra svartuthyrning och folkbokföringsbrott samt bättre möjligheter att vräka hyresgäster som begår brottsliga handlingar. 

Ett steg i rätt riktning är att redan i planeringsstadiet när nya översiktsplaner, detaljplaner ska tas fram av Norrköpings kommun är att politikerna, samhällsplanerarna stannar upp, tänker till och ställer sig frågorna, innan arbetet påbörjas. Hur, vart vill människor bo, vilken typ av bostäder efterfrågas och inte minst hur ska framtidens bostadsområden planeras och byggas så människor känner sig trygga?

Småhusbyggandet måste öka i kommunen under nästa mandatperiod, då behovet, efterfrågan är större än på flera årtionden samt att nyproduktionen de senaste åren varit den lägsta på 100 år, och betydligt lägre än i jämförbara länder enligt siffror från SCB. Vi inser att den stora majoriteten cirka 70 procent av kommuninvånarna vill bo i småhus med en egen liten trädgård. Intresset har för sådant boende också ökat under pandemiåren. Övrigt bostadsbyggande som flerfamiljshus kommer att falla kraftigt de närmaste åren enligt flera bedömare bland annat Boverket till följd av svag efterfrågan, stigande räntor och höga byggkostnader.

Sverigedemokraterna anser att vid exploatering bör inte jordbruksmark tas i anspråk för småhusproduktion. Olika regelverk som begränsar tillgången på byggbar mark behöver ses över och reformeras, vilket skulle underlätta och främja planläggning och byggande av småhus. Nya småhusområden bör bestå av enbart låg bebyggelse, förslagsvis max två våningar. Sådana utvecklas nästan alltid positivt och blir sällan så kallade utsatta områden.

Sverigedemokraterna anser att Norrköpings kommun ska erbjuda trygga, attraktiva småhusområden, trädgårdsstäder som är socialt och ekonomiskt hållbara, då skulle unga barnfamiljer i större utsträckning välja att flytta till vår kommun.

Källor:

https://www.bostadspolitik.se/2022/06/23/trygghet-som-valfraga/

https://press.tmf.se/posts/pressreleases/farsk-scb-statistik-over-smahusbyggandet-lags