Fel strategi sätta olika trafikslag mot varandra

Norrköping har fått en ny Trafikstrategi som vill prioritera gång, cykel, kollektivtrafik och godstrafik på bekostnad av biltrafik.

Debatt 2 maj 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bilen är det mest använda färdmedlet i kommunen (60 procent) och den naturliga utvecklingen pekar på att bilanvändandet kommer att öka i framtiden. Därför är det viktigt att vi har en välfungerande trafikstrategi för bilen, både när det gäller framkomlighet, smidighet i trafiken och parkeringsplatser (med rimliga avgifter).

 

Av miljöskäl vill man att trafikstrategin ska bidra till att minska bilanvändandet genom en beteendeförändring på individnivå, men eftersom antalet resor kommer att öka med 102 400 fler resor per dygn år 2035, lär man inte lösa situationen utifrån en beteendeförändring på individnivå. Det krävs istället att man anpassar infrastrukturen till behoven. 

 

År 2035 en vanlig vardag, kommer det att genomföras cirka 100 000 fler resor per dygn på stadens broar. Därför vill man i trafikstrategin att antalet tillkomna bilresor över Motala Ström ska hållas nere. Detta genom att begränsa framkomligheten för biltrafiken och erbjuda, det man kallar, mer effektiva alternativ.

Det framkommer inte vilka dessa mer effektiva alternativ är, vilka skulle få bilisterna att byta dem mot bilen. Konsekvensen blir nog, dålig framkomlighet över Motala Ström, med ett ökat koldioxidutsläpp som följd.

 

Bristen på bilparkeringar är ett växande problem, både för de som pendlar till jobbet, för de boende och för besökare. Det är brist på parkeringsplatser i Lindöstrand och i Björkalund, där man har byggt nya bostäder, men inte tillräckligt med parkeringsplatser. Detsamma gäller i Sandbyhov. Det är också brist på parkeringsplatser i Oxelbergen och i kvarteret Mjölnaren. Det kommer att byggas bostäder i Ektorp och i Vilbergen, som fram till nu har haft tillräckligt med parkeringsplatser. Men risken är stor, med dagens trafikstrategi att det kommer att bli brist på parkeringsplatser även där.

 

Den beslutade trafikstrategin vill alltså inskränka bilåkandet och bilägandet. Sverigedemokraterna är kritiska till inriktningen och opponerar sig mot detta. Vi vill inte att trafikstrategin för Norrköping ska sätta olika trafikslag mot varandra utan se dem som komplement, detta för att bredda och utöka medborgarnas möjlighet till mobilitet. Vi politiker ska se till att medborgarna kan förflytta sig på ett så smidigt och bra sätt som möjligt, oavsett vilket färdmedel de väljer. Det är det som är meningen med trafikstrategin, hävdar vi. 

 

Därför yrkade Sverigedemokraterna på återremiss i fullmäktige, den 25/4,  så att tjänstemännen skulle få möjlighet att omarbeta dokumentet utifrån den grundinställning som vi föreslår. Tyvärr fick vi avslag på vårt yrkande.

Beslutet innebär en försämrad framkomlighet för bilar och en ökad brist på parkeringsplatser i framtiden i Norrköping. 

 

Sverigedemokraterna tänker fortsätta att arbeta för en bra trafikstrategi i Norrköping för alla trafikslag, anpassad till medborgarnas behov. 


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa