Ett hållbart skogsbruk räddar skogens alla värden

Värdefull skog kalhuggs, skogens biologiska mångfald urholkas och balansen som är grunden för de ekosystemtjänster vi är beroende av rubbas.

Debattören menar att vi behöver ett nytt skogsbruk i Sverige.

Debattören menar att vi behöver ett nytt skogsbruk i Sverige.

Foto: Sanna Eriksson

Debatt2021-08-22 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi behöver en ny skogspolitik och ett långsiktigt hållbart skogsbruk.

IPCC har nu redovisat sin senaste rapport som inte ger mänskligheten utrymme för mer tvekan till omställning utan den kräver genomgripande förändringar och en snabb, kraftfull minskning av koldioxidutsläppen. Vi har nu fått en tydlig inriktning för vad som krävs och är bäst för hållbarhet för alla och kommande generationer.

Skogen är en effektiv kolsänka, men då krävs balans i brukandet. Två tredjedelar av kolet är lagrat i skogsmarken och en tredjedel i träden. Skogen är mest effektiv som kolsänka genom fotosyntesen när den står under tillväxt. Kalhyggen skapar marker som släpper ut mycket koldioxid och därför behöver alternativa brukningsmetoder användas. Ökade temperaturer innebär en betydande försämring av koldioxidlagringen i växtligheten, mark och vatten, vilket leder till accelererande klimatförändringar. 

Naturskyddsföreningen anser att förlusten av ekosystem med stora kolförråd måste upphöra. Dessutom krävs att vi ser till att binda och lagra in mer kol i kolförråden i växtligheten genom fotosyntes. Att stärka och skydda biologisk mångfald i våra skogar och hur de brukas är åtgärder vi nu direkt kan vidta som också IPCC rapporten kräver om vi inte redan 2030 ska få en temperaturökning på 1,5 grader och inom ett århundrade 3 - 5 graders ökning.

En omställning av skogsbruket är nödvändig och möjlig och det finns redan idag skogsägare som har slutat med trakthyggesbruk, så kallade kalhyggen. De planterar mera lövträd samt får en skog med större åldersvariationer och innehållande död ved för ökad biologisk mångfald och ett fungerande ekosystem. 

Detta ligger helt i linje med Naturskyddsföreningens syn på hur skogen ska skötas hållbart, men vi ser också behovet av ökat skydd av skog med höga biologiska värden och utrotningshotade arter genom reservatbildningar.

Ytterligare åtgärder är att återställa utdikade områden till våtmarker eftersom dessa också bidrar till ökad biologisk mångfald och kollagring.

Med Naturskyddsföreningen syn på skogen och de åtgärder vi här redovisar får vi en mer levande skog. Detta gynnar skogsägarna, allmänheten tillgång till skogen, naturen långsiktigt och inte minst bidrar det till minskad temperaturökning som IPCC:s rapport kräver.