Enigt fullmäktige bakom flera beslut i Valdemarsvik

Det är en styrka att vi är överens om riktningen i den politiska styrningen av skolan, skriver Lars Beckman, Jenny Ek Elander och Nhela Ali i sin replik till Per Hollertz.

Det är en styrka att vi är överens om riktningen i den politiska styrningen av skolan, skriver Lars Beckman, Jenny Ek Elander och Nhela Ali i sin replik till Per Hollertz.

Foto: Alexander Olivera/TT

Debatt2021-09-25 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Verkligheten kommer ifatt S och C i Valdemarsvik" NT 16/9

På den lokala nivån demonstreras den liberala demokratin genom att den yttersta beslutanderätten ligger hos kommunfullmäktige. Att påstå att vi beslutar allt i slutna rum utan diskussion med övriga partier är därför föga överensstämmande med sanningen. Att vi sedan diskuterar hur vi ska förhålla oss till viktiga frågor i slutna rum är förmodligen inget unikt, precis som Moderaterna diskuterar med övriga oppositionspartier i slutna rum där vi inte har insyn.

Per Hollertz lyfter ett antal fastighetsaffärer som inte gått i lås. Det är beklagligt men flertalet av dessa har vi varit överens om i kommunfullmäktige och har flertalet år på nacken. Vi verkar dessutom vara överens med oppositionen om riktningen framåt i flertalet av dessa. Vi måste också vederlägga att det är fastslaget att upplägg kopplat till någon av dessa strider mot lag. Vår ambition är att komma vidare med flertalet av dessa i närtid. Kan vi göra detta i samförstånd med oppositionen är det en styrka men det är samtidigt inte nödvändigt med konsensus. 

Medborgarkontoret landade inte som initiativtagarna önskat men det ligger inte större prestige i den frågan än att processen avbröts. Resultatet blev ett antal förändringar i det interna arbetet i förvaltningen samt investeringar i en av kommunen ägd fastighet som Arbetsförmedlingen nu hyr och där vi samlokaliserar med egen personal för en ökad samverkan kring arbetsmarknadsfrågor.

Ambitionen bakom kontoret var att öka våra kommuninvånares möjlighet att med lätthet komma i kontakt med offentliga företrädare eller få svar på enklare frågor kopplat till den kommunala förvaltningen, en ambition som alla partier förmodligen skriver under på. 

Vad avser skolan så har kommunfullmäktige i enighet beslutat att alla elever ska vara behöriga till gymnasiet. Under de senaste åren har en rad beslut fattats för att förbättra måluppfyllelsen. Bland annat har rektorsorganisationen förändrats för att förbättra likvärdigheten mellan de olika skolorna. Hur sektorn analyserar resultaten har förändrats för att bättre få en överblick över var åtgärder kan och bör vidtas. Slutligen har beslut fattats om att ingå samarbete med Skolverket där resurser beviljats för kvalitetsutveckling. Men vilka betyg en elev får vid avslutad grundskola grundläggs redan i förskolan. Det är därför en styrka att vi är överens om riktningen i den politiska styrningen av skolan. En kontinuitet i kvalitetsarbetet är en förutsättning för att förbättra resultaten och vi har inte uppfattat att Moderaterna har någon annan åsikt i den frågan eller önskemål om en förändrad riktning i det arbete som nu pågår.

Vi är dock inte nöjda här utan trots artikelförfattarens problemorienterade bild måste vi våga se framåt. Där kanske vi ska starta processen med ”Vision 2040”. Den nu pågående pandemin har visat att många fler har insett och fått möjligheten att arbeta på distans då man har den sortens arbetsuppgifter. Förvisso ligger det ett antal år bort i tiden men då förbifart Söderköping väl är färdigbyggd kan vi se ett ökat antal människor som väljer vår kommun som boendekommun. För att göra detta genomförbart behöver vi fler markområden att exploatera även på platser som kan anses vara något mer spektakulära. 

Som Per Hollertz mycket riktigt pekar på väntar inom en snar framtid beslut kring stora investeringar främst kopplade till fastigheter. Även vi ser positivt kring en samsyn i de processer som leder fram till dessa beslut, även om vi inte alltid kommer att vara överens om det slutliga beslutet.