Det dröjer länge innan Långgrund levererar el

Någon skyldighet för Svea Vind Offshore att bygga anläggningen finns inte. Under lång tid kommer fastighetsägare utefter kusten att leva i stor osäkerhet och med värdefall på sina fastigheter, skriver debattören.

Någon skyldighet för Svea Vind Offshore att bygga anläggningen finns inte. Under lång tid kommer fastighetsägare utefter kusten att leva i stor osäkerhet och med värdefall på sina fastigheter, skriver debattören.

Foto: TT

Debatt2023-07-21 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Elbrist är att vänta om elproduktionen inte ökar" NT 30/6

I en debattartikel säger Fredrik Ståhle, Sverigechef Iberdrola, en av finansiärerna bakom det stora vindkraftsprojektet Långgrund utanför Bråvikens mynning: ”Inom bara några år kommer hela Sverige lida stor brist på el om vi inte snabbar på utbyggnaden av ny fossilfri produktion. Elbristen riskerar att stoppa omställningen av industri och transporter och våra elpriser kommer bli betydligt högre än den gångna vinterns om inte produktionen ökar” 

Att vindindustrin ”snabbar på fossilfri elproduktion” är en av de myter som vindindustrin under lång tid har odlat, med stor framgång,

Hur är det då med snabbheten i det föreslagna projektet Långgrund. Får man tro regeringen Löfven tar tillståndsprocessen en hel del tid i anspråk: ”Ledtiden från utredning till byggfas beräknas till 9 -11 år för landbaserad vindkraft och till 10-12 år för havsbaserad vindkraft” (Dir 2022:27).

Det innebär att ett lagakraftägande beslut/dom med tillstånd för projektet kan förväntas runt 2035. Därefter inställer sig ”byggfas” det vill säga den tid som det tar att detaljprojektera, handla upp, bygga och driftsätta anläggningen. I den ansökan som Svea Vind Offshore givit in till Mark-och Miljödomstolen förklaras kortfattat att byggfas kräver sin tid. I sin tillståndsansökan säger Svea Vind Offshore på sid 37:

”Det är mot den bakgrunden motiverat att igångsättningstiden för den miljöfarliga verksamheten och arbetstiden för vattenverksamhet (det vill säga byggfas egen anmärkning) fastställs till 15 år från lagakraftvunnen dom.”

Vad Svea Vind Offshore vill är med andra ord att få en gratis option med, möjlighet men inte skyldighet, att få bygga en vindindustri vid Långgrund som kanske kommer att vara byggd och driftsatt runt 2050. Någon skyldighet för Svea Vind Offshore att bygga anläggningen finns inte. Under lång tid kommer fastighetsägare utefter kusten att leva i stor osäkerhet och med värdefall på sina fastigheter. 

De tre största ägarna i Iberdrola är i tur och ordning Qatar Investment Authority, amerikanska fonden Blackrock och norska centralbanken Norges Bank. För dessa investerare väger nog affärsintressena betydligt tyngre än omsorgen om att Sverige snabbt ska få en robust, säker och fossilfri elproduktion. Investeringskalkylen kommer att avgöra om och i så fall när en driftsatt vindkraftsindustri vid Långgrund kommer att producera el för det fall ett miljötillstånd lämnas. Att det skulle snabbt ligger inte i korten. – Så var det med den påstådda snabbheten!