Bygg inte flerfamiljshus vid Trädgårdsmästeriet

Just nu pågår samråd om planerna att bygga hela 300 lägenheter i sexvåningshus på det lilla stråket mellan Skepparevägen och Storån i Söderköping, som kallas Trädgårdsmästeriet.

 I stället för byggnation föreslår vi att det anläggs ängsmark med ängsblommor som insekterna uppskattar, så att pollinerarna trivs och frodas, skriver Marcel Warntjes Naturskyddsföreningen Söderköping.

I stället för byggnation föreslår vi att det anläggs ängsmark med ängsblommor som insekterna uppskattar, så att pollinerarna trivs och frodas, skriver Marcel Warntjes Naturskyddsföreningen Söderköping.

Foto: Eva Jensen

Debatt2023-02-03 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I sitt yttrande anser Naturskyddsföreningen i Söderköping att förslaget är orealistiskt med tanke på det stora ingreppet i stads-/landskapsbilden, den markant ökade trafiken och effekten på den känsliga blågröna miljön med dubbla strandskydd. Kulturarv, småskalighet och naturskönt läge är viktiga kännetecken för vår lilla stad. 

Hårdexploateringen kommer att bryta markant mot Söderköpings nuvarande karaktär. Kommunen beskriver det själv i sin fördjupade översiktsplan (FÖP) att ”den blågröna strukturen intill kanalen och Storån gynnar en rad ekosystemtjänster så som klimatanpassning, biologisk mångfald och vattenrening. Natur- och vattenområdena behöver i första hand bevaras och förbättras så långt möjligt”. 

Det står även att ”Betydelsefulla förbindelsestråk för allmänheten och den biologiska mångfalden ska identifieras, bevaras och, om nödvändigt, förstärkas”. Trädgårdsmästeriet är en nyckelpassage i friluftslivet för såväl invånare som besökare till Tegelbruket och intilliggande naturreservaten Ramunderberget och Borgberget.

Planförslaget bör därför dras tillbaka och nybyggnation av lägenheterna planeras i bättre lokaliserade områden. I stället för byggnation föreslår vi att det anläggs ängsmark med ängsblommor som insekterna uppskattar, så att pollinerarna trivs och frodas. Samtidigt skulle vi kunna åstadkomma en estetisk, lummig strandpromenad med parkkaraktär till Tegelbruket. En sådan åtgärd skulle tillföra betydande värden för turism, friluftsliv och ekologisk utveckling i stråket.