Centerpartiet tar ansvar för energiproduktionen

Användningen och utbyggnaden av förnybara energikällor är en viktig del av att klara våra mål för att uppnå en hållbar framtid.

Uppdatering: Genrebild av hur havsbaserad vindkraft kan se ut.

Uppdatering: Genrebild av hur havsbaserad vindkraft kan se ut.

Foto: Iberdrola

Debatt2023-10-13 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att nå målen 100 procent fossilfritt energisystem till 2040, samt klimatmålet netto noll till 2045 är elektrifieringen en förutsättning.

För att klara omställningen av industrin och transportsektorn räknar Vattenfall med att elbehovet kommer att fördubblas redan 2035 – 2045 jämfört med dagens nivå. Vindkraften är förnybar och ur utsläppssynpunkt ett av de bästa alternativen för utbyggnaden av nya energikällor på kort och medellång sikt.

För att säkerställa en stabil energibalans och trygga industrins omställning så behöver energiproduktionen spridas framför allt till södra Sverige. Östergötland och Södermanland är idag stora nettoimportörer av el.

Söderköpings och Norrköpings kommuner har nu fått föreläggande från Mark- och miljödomstolen gällande att yttra sig över ansökan om vindkraftsparken Långgrund. Projektet omfattar vattenområden i fem kommuner, Söderköping och Norrköping är två av dem. Området är av Energimyndigheten utpekat som riksintresse för vindbruk.

Den föreslagna placeringen kommer att få ringa påverkan gällande ljud på några få bostäder och vad gäller rörliga skuggor kommer dessa inte att uppkomma där människor bor.

Enligt Boverket är en utbyggnad av vindkraften något positivt för den biologiska mångfalden eftersom den bidrar till minskad försurning och övergödning samt minskad växthuseffekt.

Naturskyddsföreningen anser att: ”Även med betydande energieffektivisering kommer dock ny elproduktion att behövas. Med en korrekt lokalisering är de negativa effekterna av ny elproduktion i Sverige lägst för vindkraft.”

Centerpartiet i Söderköping och Norrköping vill mot ovanstående bakgrunder förorda att våra kommuner lämnar en tillstyrkan om att tillstånd ges för vindkraftsprojektet Långgrund.

Vindkraften är en mycket viktig del i resan mot en hållbar framtid.