Bra logistik - viktigt för Norrköping och hela regionen

Under senare tid har det kommit flera frågor angående planeringen av infrastruktur för logistik och godstransporter i Norrköping.

Debatt 8 december 2021 12:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I samband med förberedelser inför Ostlänken behöver flera åtgärder vidtas för en utveckling av staden, som samtidigt syftar till att säkerställa hållbara transporter för många år framåt.

 

Det handlar både om hamnutbyggnad, förändring av godsspår och godsbangård, väginfrastruktur och hur vi gör detta på ett så hållbart och effektivt sätt som möjligt. En målsättning med hamnutbyggnaden är att möjliggöra stadens omvandling och samtidigt att koncentrera mer av hamnverksamheten till Pampushamnen på Händelö, där stora och samlade satsningar har gjorts i kapacitet för godshantering och anslutande infrastruktur.

 

Ostlänken är en nödvändig förstärkning av järnvägens kapacitet i Sverige och kommer att bidra till kortare restider, hållbarare transporter och bättre punktlighet. För att kunna bygga Ostlänken behöver förändringar ske i befintlig infrastruktur samt att det också behöver förändras i samband med att nya stadsdelen Inre hamnen byggs. 

För att kunna bygga Ostlänken behöver befintlig anslutning till våra industrispår stängas.  Det är en av anledningarna till att vi tillsammans med Trafikverket har byggt den elektrifierade Kardonbanan. Det gör att ungefär 90 procent av det järnvägsgods som trafikerar Norrköping hanteras miljövänligt i Pampushamnens kombiterminal, utan att passera Norrköpings centrala delar.

 

I nära anslutning till denna storskaliga hantering ligger sedan flera av de stora och logistikintensiva företag, som baserar många av sina transportupplägg på kombinationen av väg, järnväg och sjöfart med hamnen som en naturlig nod. Vi räknar dessutom med att den totala godsvolymen på järnvägen kommer att öka i samband med de kraftiga investeringar som nu görs i hamnen, och med samhällets ambition att flytta mer gods mot järnväg och sjöfart.

Att ansluta det tidigare södra hamnspåret, som vi nu lägger ner, med ett nytt anlagt spår, genom det nya bostadsområdet Inre Hamnen är inte ekonomiskt försvarbart. Tågtrafiken på den del av spåret som vi lägger ner är alltför gles. Staden växer och vi behöver utnyttja den centralt belägna marken bättre. Godstrafik med diesellok genom bostadsområden skapar dessutom buller och luftföroreningar.

 

Det stämmer att den nya godsbangården kommer att vara mindre och ha färre spårmeter men vara signalregerande. Det ger en större flexibilitet att hantera godsflöden som varierar stort, vilket möter dagens behov på ett bättre sätt. På den gamla bangården finns idag även utrymme för uppställning av vagnar. Här hänvisar Trafikverket till marknaden och att lagring ska ske på slutdestinationen. Norrköpings kommun påtalade detta till Trafikverket i samband av granskningen av järnvägsplanen för godsbangården.

 

Att som företag ansluta sin verksamhet till järnvägsnätet innebär en kostnad och förutsätter en utbyggd kapacitet för hantering av godset och därför också ett relativt stort godsflöde. Därför väljer många företag att använda befintlig järnvägs- och kombiterminal, och att transportera godset den sista biten med bil. I kommunens planering säkerställer vi ändå att det finns möjlighet att i framtiden ansluta till järnvägen vid nya etableringar med större godsvolymer.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa