Bättre satsa på vindkraft än lobba för kärnkraft

Självklart är vi i Miljöpartiet positiva till att Holmen AB är intresserade av vindkraft istället för att fortsätta att lobba för nya kärnkraftverk i Sverige.

Varför inte lägga vindkraftparken på Malmölandet i närheten av Holmens pappersbruk och sågverk istället för vid Klevberget undrar representanter för Miljöpartiet i Norrköping.

Varför inte lägga vindkraftparken på Malmölandet i närheten av Holmens pappersbruk och sågverk istället för vid Klevberget undrar representanter för Miljöpartiet i Norrköping.

Foto: Calle Slättengren

Debatt2021-04-15 07:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men var dessa nya vindkraftverk lämpligen kan placeras är en annan fråga. Det är ju inte ens nödvändigt att de placeras på Holmens egen mark. Vindkraftverk som alla andra etableringar ska placeras på de lämpligaste platserna. 

De platser som Holmen hittills föreslagit, på sin egen skogsmark väster om väg 55 och stambanan, norr om Näkna och upp till länsgränsen i projektområdena Klintaberget och Skybygget, är vi i Miljöpartiet i Norrköping i högsta grad tveksamma till. 

En stor fördel med Holmens presenterade vindkraftsförslag är att Norrköping skulle få mycket av sin elförsörjning tryggad med förnybar el. En annan är att en kraftledning - 400 kilovolt - redan finns på plats.

Nackdelar: handlar om friluftsintressen.

Många Norrköpingsbor har sina friluftsintressen i eller nära projektområdena, som friluftsbad och båtliv; svamp- och bärplockning; cykling och kanotpaddling med övernattning i naturen. Förutsättningarna för dessa aktiviteter skulle naturligtvis påverkas av sjuttiosju jättevindkraftverk som är 290 meter höga. Dessa lär ge störningar inte bara i omedelbar närhet i form av buller, ljusblixtar och risker för att is släpper från vingarna och kastas iväg. Kraschande vingar är också risker med vindkraftverk.

En annan nackdel rör det förändrade landskapet med breda vägar som måste göras med stora kurvradier både sidledes och höjdledes för att byggmaterial med stora maskinelementen ska kunna transporteras in till platserna där vindkraftverken ska sättas upp. Bara det stora transportarbetet under byggnadstiden innebär stor påverkan på skogsmiljön. De färdigbyggda kraftverken med sina fundament blir jättestora byggnader som troligen kommer att påverka landskapsbilden negativt.

De som bor och driver företag i område berörs.

Ägare till egna hem och fritidsfastigheter skulle drabbas av vindkraftsprojektet med sjunkande fastighetsvärden och bullerstörningar. Företagare med verksamhet som är beroende av fridfull miljö kommer också att påverkas negativt.

 

Slutsatsen blir att om en etablering av vindkraft i detta område ska göras behöver den minskas ner avsevärt jämfört med nuvarande förslag. Rimlig plats skulle eventuellt kunna vara östra kanten av Klintaberget, längs med 55:an och stambanan. Den remsan är ju redan kraftigt störd av stor järnvägs- och vägtrafik. 

Tänkbart skulle också vara på några platser längs med 400-kilovolts elledningar som redan stör med elektromagnetisk strålning och i landskapsbilden.

En bra plats på Holmens mark i Norrköping borde kanske vara deras industritomt på Malmölandet. Den har ju redan omvandlats till ett industrilandskap. Vindkraftverk där vore väl inte så störande, pappersfabriken är igång 24 timmar varje dygn nästan hela året. 

Dessutom är där säkert gynnsammare vindar än uppe i skogslandskapet.