Bokslut över ett corona-präglat men hoppfullt 2021

Idag fattar regionfullmäktige beslut om att godkänna årsredovisningen för 2021. Precis som under 2020 har pandemin även präglat 2021.

Debatt 26 april 2022 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under året tändes ett hopp att kunna bekämpa viruset när vaccinet äntligen blev godkänt. När vi klev in i det nya året hade Östergötland som första region i landet precis gett den första vaccindosen mot covid-19. Detta historiska ögonblick blev startskottet på Sveriges och Östergötlands framgångsrika vaccinationsinsats. Vi har idag en god vaccinationstäckning i Östergötland men viruset är ännu inte utplånat. Därför pågår vaccinationsarbetet fortfarande med flera olika riktade insatser för att ännu fler ska ta vaccinet.

 

Den framskjutna vården och tillgängligheten har upptagit stort fokus under 2021 och kommer fortsatt vara högt prioriterade frågor. Under 2021 har satsningar gjorts på vårdcentraler i orter som har långt till länets sjukhus, förstärkningar har getts till psykiatrin och vårdcentrum i Finspång har öppnats. Satsningen på äldremottagningar har utökats. 31 vårdcentraler har anslutit patienter och kallat till första besök och fler är på gång. 

 

Medarbetarna är nyckeln i vår verksamhet och det arbete som de har genomfört under året, under hög press och hög belastning, har varit helt fantastiskt. Det är ett arbete som har tagit hårt på våra medarbetare. För oss är det viktigt att förbättra arbetsmiljön och skapa utrymme för återhämtning. En god arbetsmiljö är viktigt för att vi ska klara av den långsiktiga kompetensförsörjningen och utmaningarna vi har framöver.

 

Inte bara vården har varit drabbad under pandemin. Det östgötska näringslivet har också påverkats på olika sätt. Hårdast drabbat har företag inom restaurang- och besöksnäringen varit, men även bygg, handel och logistik är branscher som har haft det tufft, det senaste året. Under hösten startade vi ”Omstart Östergötland”. Ett arbete med fokus på att få igång näringslivet och arbetsmarknaden igen men också hur vi tar vården och folkhälsan framåt mot en återgång till mer normala förhållanden. 

 

Under 2021 antog Region Östergötland Utvecklingsstrategi för Östergötland som ska leda till en hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland. Utvecklingsstrategin har en viktig strävan om att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Den beskriver mål och prioriteringar för samhällsområden som vi behöver kraftsamla kring tillsammans. Region, kommuner, näringsliv och civilsamhälle behöver samverka för ökad tillväxt i hela Östergötland.

 

En god och tillgänglig kollektivtrafik är avgörande för att kunna bo och verka i hela länet, men kollektivtrafiken har varit hårt drabbad under pandemin. För att stimulera resandet och förbättra kollektivtrafiken har flera åtgärder tagits under året. Några exempel är att biljettsortimentet har utvecklats med mer flexibla biljetter, tidsdifferentierade priser i kollektivtrafiken har införts och beslut om en regional tillgänglighetsstandard för hållplatser har tagits fram.

 

Sammanfattningsvis kan vi blicka tillbaka på ett händelserikt och coronapräglat 2021, där mycket av det viktiga arbete som gjorts kommer att fortsätta under 2022. Beredskapen för vad som sker både med viruset och säkerhetsläget i vår omvärld, är några av de frågor som kommer prägla det här året. Det kommer vara nödvändigt att bygga samhället starkare och tryggare, så att Östergötland står bättre rustad inför framtida utmaningar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa