Barnmorskorna: Kompetens och patientsäkerhet hör ihop

Den 5 maj är det internationella barnmorskedagen och numera kan man se dagen som startskottet för den intensivaste perioden för förlossningsvården i Sverige. Historiskt sett har flest barn fötts i mars, men sedan några år tillbaka är enligt SCB den vanligaste födelsemånaden juli, tätt följt av maj och juni – något som ställer krav på en tillräcklig bemanning med rätt kompetens i Region Östergötland.

Debatt 4 maj 2021 20:43
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Historiskt sett har flest barn fötts i mars, men sedan några år tillbaka är enligt SCB den vanligaste födelsemånaden juli, tätt följt av maj och juni – något som ställer krav på en tillräcklig bemanning med rätt kompetens i Region Östergötland.

 

Barnmorskors kompetens är oumbärlig i arbetet för en god sexuell och reproduktiv hälsa, för vårdens kvalitet och för patientsäkerheten, det konstateras både av IVO och Socialstyrelsen. Brist på barnmorskor för med sig risker för vårdens kvalitet och patientsäkerheten, och det kan inte kompenseras av ”mer personal” i största allmänhet, utan det krävs rätt kompetens och erfarenhet. Trots det vidtas inte rätt åtgärder för att bota bristen på barnmorskor som 19 av 21 regioner vittnar om. 

 

I Region Östergötland har utbildningstjänster för sjuksköterskor att utbilda sig till barnmorska med bibehållen grundlön funnits sedan 2016. Trots att Regionen kontinuerligt tillförts nyexaminerade barnmorskor så har det i andra ändan slutat flertalet både erfarna och mindre erfarna barnmorskor. 

Bristen på barnmorskor ställs mot sin spets varje sommar. I förlossningsvården handlar det om att bemanna alla dygnets timmar med rätt kompetens och se till att alla barnmorskor får fyra veckors sammanhängande semester under sommarmånaderna. 

För övrig mottagningsverksamhet gäller det att se till att ungdomars och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa inte drabbas av indragen mottagningsverksamhet. Redan nu ses det brister i vissa delar av länet i mödravården där gravida får träffa flera olika barnmorskor under sin graviditet och länets Ungdomshälsor har minskat sin tillgänglighet på grund av att barnmorskor fått till uppdrag att arbeta med smittspårning. 

 

När tillgången till preventivmedel, dagen efter piller, provtagningar och samtal dras in så innebär det förödande konsekvenser för våra ungdomars hälsa. 

Regeringen satsar stora medel på kvinnors hälsa, och dessa pengar måste läggas på rätt saker här i Region Östergötland:

En barnmorska – en förlossning. Barnmorskor bör endast ansvara för en aktiv förlossning i taget, det är viktigt för patientsäkerheten och för stödet till kvinnan.

Skapa förutsättningar att ge personcentrerad vård inom mödravården. Idag är tidspressen för stor för att varje enskild person ska få det.

Underlätta möjligheten och förbättra villkoren för forskande barnmorskor så att forskning kring kvinnors och ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa får högre status. 

Det behövs ett gott ledarskap med chefer som har en hälsofrämjande arbetsmiljö, med ansvar för rimligt antal medarbetare och tillräckligt mandat.

Barnmorskor bör värderas och få lön utifrån sina dubbla legitimationer, långa akademiska utbildning och ansvar. För att nå samma nivå som andra akademiska yrken, som har samma utbildningslängd och liknande svårighetsgrad, bör livslönen höjas med 30 procent.

 

Vårdförbundet ser att det pågår flera positiva projekt i länet och det finna många eldsjälar i kvinnosjukvården både i ledning och på golvet. Men för att en god kvinnosjukvård ska kunna drivas i länet så krävs det en god tillförsel av barnmorskor och att arbetsmiljön gör att de stannar kvar i verksamheten. 

Ämnen du kan följa