Lösningar på vårdens största problem

Den dåliga arbetsmiljön gör att vården går miste om tusentals kompetenta medarbetare – med vårdplatsbrist och vårdköer som följd, skriver Emma Klingvall, avdelningsordförande Vårdförbundet Östergötland.
Den dåliga arbetsmiljön gör att vården går miste om tusentals kompetenta medarbetare – med vårdplatsbrist och vårdköer som följd, skriver Emma Klingvall, avdelningsordförande Vårdförbundet Östergötland.

Vårdens största problem: vårdplatsbristen, otillgängligheten och vårdköerna. Det beror på avsaknad av legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Debatt 21 februari 2022 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Professioner som Vårdförbundet organiserar. Vi älskar våra jobb och det bidrag vi ger och ansvar vi tar för medborgarna i olika faser i livet. Men 13 200 legitimerade sjuksköterskor arbetar inte i vården idag och ytterligare 5 700 sjuksköterskor funderar på att lämna vården helt. Detta är ett hot mot patientsäkerheten och den skyldighet hälso- och sjukvården har gentemot medborgarna – som märker att medarbetarna har en ohållbar arbetsbelastning vilket tydligt framgår i den senaste rapporten från patientnämnden. 

Vid hög belastning, stress och lägre kompetens i vården ökar riskerna för fel och misstag och bemötandet blir sämre. Belastningen och arbetsmiljön leder även till att fler väljer att gå ner i arbetstid. Om arbetsmiljön var sundare så att alla orkade arbeta heltid skulle det motsvara hela 790 fler barnmorskor, 470 fler biomedicinska analytiker och 7 645 fler sjuksköterskor. Den dåliga arbetsmiljön gör att vården går miste om tusentals kompetenta medarbetare – med vårdplatsbrist och vårdköer som följd.

Vilka är då lösningarna på vårdens största problem?
1. Bättre arbetsmiljö och arbetstider. En ansträngd arbetsmiljö förklaras många gånger av brist på kollegor med hög kompetens. Vi behöver hållbara scheman och hälsosamma arbetstider så vi kan vara lediga när vi ska vara lediga och slippa känna stressen att bli inringda eller beordrade med kort varsel. Bemanna med god marginal för frånvaro, övertidsuttagen måste minska!
2. Hållbart yrkesliv med ett arbetsinnehåll som möjliggör att fler orkar arbeta heltid och göra det mer attraktivt att arbeta i slutenvården.
3. Kompetensutveckling och löneutveckling hela livet. Vården behöver en hög kompetens i den högspecialiserade vård vi befinner oss i. Renodla legitimationsyrkenas arbetsuppgifter för den kompetens vi har, alla behöver kunna specialisera sig. 
4. Teamarbete och personcentrerad vård måste fungera inom den högspecialiserade sjukhusvården, primärvården, kommunala hemsjukvården och den Nära Vård som vi ställer om till. 
5. Ökad öppenhet från vårdens beslutsfattare att införa välfärdsteknik och e-hälsa som underlättar för medborgare och medarbetare. Denna utveckling går alldeles för långsamt i Sveriges hälso- och sjukvård.
6. Utred vårdens ledarskap och hur vården ska organiseras och ledas. Alltför mycket energi läggs på administration och att nå målen i Hälso- och sjukvårdslagen medan Arbetsmiljölagen, Patientsäkerhetslagen och avtal kring arbetstidsförläggning åsidosätts.

Vårdförbundet är i en avtalsrörelse. Bakgrunden till det är att vi inte anser att arbetsgivaren har gjort tillräckligt för att säkra en god arbetsmiljö och inte heller värderar oss rätt, tvärtom har arbetsgivaren utnyttjat oss till bristningsgränsen. Arbetsgivaren måste ta sitt ansvar och arbeta mer för att bli en attraktiv arbetsgivare som vi inte väljer bort.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa