Stor okunnighet kring Dolphins

28 maj 2019 04:00

Angående "Så vill de trygga Dolphins", NT 23/5.

Med förvåning läser jag att Johan Lind (är inte Korken med honom) uttalar sig angående årsmötet och val till styrelsen. "Då är det styrelsen som väljer sig själv, det är inte medlemmarna som gör det. De som sitter i styrelsen har inte varit representanter för medlemmarna, de har varit representanter för de andra i styrelsen".

Om han är rätt citerad vittnar hans uttalande om mycket stor okunnighet om valberedningsarbete i allmänhet och Dolphins i synnerhet. Jag har varit sammankallande valberedningen i tre år och tidigare styrelsemedlem. Jag anser att det sker ett mycket seriöst arbete som utgår från den arbetsordning som finns, och som revideras varje årsmöte. Den utgår från omvärldsbevakning, behov av kompetens och fäster stor vikt vid representation från Dolphins alla delar. Bland annat sker strukturerade intervjuer och kontinuerlig dialog med styrelsen om hur den fungerar utifrån sitt uppdrag.

Om Johan Lind är osäker om detta och om han tror att styrelsen föreslår sig själva, kan han ju prata med David Bergström, som varit utsatt för valberedningens arbete några gånger. Han kan också ta del av föreningens stadgar och arbetsordningen. Det är alltid medlemmar på ett årsmöte som väljer styrelsemedlemmar, och årsmötet väljer en valberedning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Agneta Westerdahl