Det finns hopp för Brenäs skola

19 augusti 2019 13:37

Angående "Vad har hänt med Brenäs skola?", NT 9/8.

Gunnar Karlsson lyfter i sin insändare den återkommande lärarflykten från Brenäs. Problemet finns på många håll, och det är också stor brist på såväl lärare som rektorer på många håll i hela landet. Det är alltså avgörande att kommunen kan erbjuda attraktiva anställningar och arbetsmiljöer för att kunna attrahera och behålla kompetent personal, och en trygghet i skolan med mera, för att attrahera och behålla elever.

Brenäs skola har trots de nationella utmaningarna haft lätt att rekrytera behöriga lärare och under flera år har barn från andra områden valt att söka sig till Brenäs. Brenäs skola är unik på många sätt. Den ligger vid sjön Tisnaren och har stora möjligheter när det gäller natur, den är liten och åldersintegrerad. Det finns en aktiv föräldragrupp som stöttar både genom att ordna skolgården och att aktivt driva kvalitetsfrågor. Skolrådet ser fortsatta möjligheter att attrahera barn från närområdet så att skolan fortsätter vara livskraftig.

Skolrådet ser också ett antal utmaningar och har under flera års tid lyft frågor till såväl rektor som högre ledning och politiker, senast vt-19. Några av utmaningarna som vi ser är:

* De många resorna till Rejmyre och Finspång som delvis är en konsekvens av Skolverkets ökade krav på lärarbehörighet, och kravet att eleverna ska börja läsa moderna språk redan i årskurs 6.

* Att barn med särskilda behov ska få det stöd de behöver och har rätt till.

* Att mobbning ska hanteras på ett tillfredsställande sätt.

* Att lärarrollen i åldersintegrerade klasser i små skolor är komplex och kräver stöd.

Vi efterlyser en plan för hur Brenäs skola kan fortsätta vara ett viktigt nav som lockar invånare till bygden, och fungerar på ett sätt så att både personal och barn söker sig till skolan och att de som finns där vill stanna kvar. Fritidsverksamheten och förskolans Ur & Skur-certifiering ger unika möjligheter till samarbete som kan utvecklas och vara attraktivt. Skolrådet och alla föräldrar vid Brenäs skola ser nu fram emot att se resultat av vårens arbete där vi lyfte frågor till ledningen, och även gav idéer på lösningar. Tillsammans kan vi vända utvecklingen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Charis Snell, Jenny Andersson, Kerstin Ribers, Linda Lindström, Lisa Nicol Lind, Sara Göransson, Sara Hansson och Sophia Fursjö