2017 upphandlades driften av det nya LSS-boendet på Trännögatan i Söderköping. Sedan uppstarten sommaren 2017 har det kommit klagomål från boende och anhöriga. Söderköpings kommun har gjort uppföljningar som visat brister som inte har åtgärdats i tid eller inte alls. Uppföljningarna har gjorts av kompetenta tjänstemän och det privata företaget har lämnat in handlingsplaner men bristerna kvarstår i hög grad. Till slut efter många turer tog socialnämnden beslut att säga upp avtalet med det privata företaget. Beslutet fattades i oktober 2018 av en enig nämnd.

Nu kommer frågan att tas upp igen i nämnden och den nya majoriteten, alliansen, verkar ha ändrat ståndpunkt. Nu vill man låta det privata företaget driva boendet vidare även om de själva anser att de boende och anhöriga inte har förtroende för företaget och att de inte kan få till en bra verksamhet?

Vad är det som ligger bakom det ändrade beslutet? Det är förstås ekonomin. Om kommunen skulle ta över driften själv, beräknas kostnaden öka med cirka: två miljoner kronor på årsbasis. Att inte verkställa beslutet på grund av det ekonomiska läget är inte acceptabelt. Att dessutom inte vara konsekvent och ta beslut att höja ersättningen till LOV(Lagen om valfrihet)-företag, hemtjänstutövare med cirka två miljoner kronor per år utan att precisera var pengarna tas ifrån känns som de boende på Trännögatan är mindre viktiga. Eftersom beslutet är taget så skulle man ha tagit med kostnaden i budgetarbetet inför 2019 men det har man tydligen inte gjort.

Om man ser till risker för Trännögatan, så finns det en risk att IVO (Inspektionen för vård och omsorg) utdömer vite när verksamheten inte fungerar. Framför allt är risken att de boende far illa och att det leder till ökade vårdbehov i fortsättningen. För anhöriga innebär det risk för utbrändhet och ekonomiska konsekvenser. Ser man till riskerna för att inte höja LOV-ersättning handlar det om risken att något företag lägger ner sin verksamhet och då blir kostnaderna för kommunen antagligen något högre.

Vi vill att människors välmående och rättigheter är det som väger tungt. För oss finns det bara ett möjligt beslut och det är att kommunen nu tar över verksamheten på Trännögatan. Eftersom det redan har gjorts förberedelser så vill vi att kommunen ser till att snabbt få en stabil och trygg verksamhet med god kvalitet i egen regi.