Hetsprivatisering

17 maj 2017 04:00

Hemtjänsten i Norrköping hetsprivatiseras. Omsorgen om Norrköpings äldre är hotad när Socialdemokraterna och Borgarna just nu stressar igenom ett dåligt förberett förslag för att privatisera hemtjänsten. LOV handlar inte i första hand om valmöjlighet för brukaren utan sätter företagens möjlighet till etableringsfrihet i första rummet. Vi anser inte att det är företagens intresse som ska komma först, utan individens. Vi måste sträva efter ett system som ger långsiktighet och kontinuitet för vården och omsorgen och inte ett som skapar kaos och försämrar kvaliteten.

Vi har varit positiva till en genomlysning av verksamheten med tanke på de höga kostnader som kommunen har idag. Vi känner dock en oro över hur modellen för ersättning utformas. I tjänsteutlåtandet kan man utläsa att de ekonomiska konsekvenserna av beslutet inte kan beräknas i nuläget. I de fall den externa utföraren t.ex. går i konkurs eller inte får det antal brukare den avsett, måste den egna verksamheten kunna ta emot med kort varsel. Detta kan komma att kräva en överkapacitet i den verksamhet som kommunen driver. Det är heller inte klarlagt vad som händer med den övertalighet inom kommunen som fler aktörer skapar. Denna situation innebär ett ekonomiskt risktagande som måste hanteras under löpande budgetår. Sammantaget finns det betydande ekonomiska risker som inte är utredda eller budgeterade för.

Den 17 maj kommer Kvartetten i Vård- och omsorgsnämnden, med Socialdemokraterna i spetsen, införa Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten (LOV), vilket innebär att privata företag tillåts sköta hemtjänsten och tjäna pengar på omsorgen om Norrköpings äldre. Pengar som istället borde gå till att anställa fler personal. Därmed sätter S och Borgarna företagens vinstjakt före välfärden. En privatisering kommer inte lösa problemen i hemtjänsten. I flera kommuner har det istället lett till otrygghet för de äldre och till försämrade arbetsvillkor för de anställda. Vinstjakt hör inte hemma i välfärden. Vänsterpartiet har lösningar som kan förbättra hemtjänsten. Vi ser problemen i dagens verksamhet och vill se en förändring så snart som möjligt.

Våra lösningar är:

– Ge mer pengar till hemtjänsten

– Öka personaltätheten och stärk personalens kompetens

– Stärk de äldres och personalens inflytande

– Inför valfrihet på riktigt, låt våra äldre bestämma och inte företagen!

Äldreomsorg

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mona Olsson (V) Oppositionsråd Anna Björkdahl (V) Ordförande Vänsterpartiet Norrköping Ricardo Olivares (V)