I går var det internationella kvinnodagen. Varje dag bör vi belysa de problem som bidrar till ojämställdhet mellan könen och på internationella kvinnodagen är det än så viktigt. För oavsett var vi är - i Östergötland, i

Europa eller någonstans på andra sidan jorden har vi, år 2019, fortfarande ojämställdhet mellan könen.

Oavsett om det handlar omyrkesliv, familjeliv, politisk och ekonomisk makt, eller tillgången till vård så har män, kvinnor och icke-binära helt olika förutsättningar. Många gånger ligger problemen i okunskap och en ovilja att prioritera dem.

Ett sådant område är kunskapen om- och tillgång till vård för endometrios. Endometrios är en kronisksjukdom som gör att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern och bidrar till fruktansvärda smärtor och leder i värsta fall till infertilitet. , men siffran är osäker eftersom många förblir odiagnostiserade då kunskapen om endometrios

är dålig både bland befolkningen och hos läkarkåren.

De riktlinjer som socialstyrelsen tog fram 2018 är en start på de förändringar som behöver ske, men det räcker inte. Det statliga forskningsanslaget måste öronmärkas till eftersatta områden - däribland

endometrios - och Region Östergötland behöver satsa mer på kunskapsspridning om sjukdomen.

Problemet är allvarligare än man kan tro. Det sänker inte bara levnadsstandarden för så många kvinnor, det leder även till ökad ojämställdhet mellan könen när många av dessa behöver vara hemma från arbetet eller skolan på grund av för höga smärtor för att klara vardagen. Det är för oss helt otroligt att en sjukdom som drabbar och försvårar livet för så många kvinnor inte prioriteras högre i dag. Det bristfälliga forskningsanslaget och ickeexisterande intresset bland många av sveriges regioner att prioritera sjukdomen kostar inte bara kvinnors levnadsstandard - det kostar även skattepengar i form

av vårdkostnader.

Trots att ämnet lyfts då och då är kunskapen om sjukdomen låg och åtgärderna få. Därför måste Östergötland gå före och prioritera forskning inom endometrios så att vi kan diagnosticera och

förbättra vården för de tio procent av Östergötlands kvinnor.

Det är en fråga om jämställdheten i Sverige. Vi måste göra någonting och det är nu.Vi måste förbättra vården så att livmoderbärare inte behöver vara hemma från skola eller jobb på grund av smärtor flera dagar i månaden. För kvinnors ekonomi och pension, livskvalitet och självständighet kan åtgärderna inte vänta. Att prioritera forskning och vård av sjukdomen som gör att 10 procent av Sveriges kvinnor lever sina liv i kronisk smärta är inte bara orimligt, det är en fråga för jämställdheten i Sverige.