Sveriges bästa jordbruksmark ska odlas

Mark- och miljödomstolen har den senaste tiden behandlat många överklaganden av olika kommuners önskan om att få bygga på bördig och produktiv jordbruksmark.

Debatt 4 juni 2021 07:36
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I nästan alla fall har kommunerna tvingats göra om översikts- och detaljplaner för att hitta annan mark till villaområden, godsterminaler eller padelhallar.

Det är oerhört positivt. Sveriges bästa jordbruksmark ska användas för livsmedelsproduktion, även i Östergötland. Används jordbruksmark en gång för någon form av byggnation går den inte att återställa. 100 hektar åkermark låter kanske inte mycket för en politiker som vill få till sig några nya invånare eller arbetsplatser.

 

Men 100 hektar, om man roterar runt ärtor eller bönor i odlingen enligt god lantbrukarsed, leverera ärtsoppa alternativt bönbiffar till en halv miljon människor per år eller 2 miljoner brödlimpor om vete odlas. Bygger kommunen bort möjligheten att producera mat, varifrån ska vi hämta maten då? Från grannkommunen? Från andra länder eller världsdelar?

Vi måste vara rädda om våra tillgångar. Klimatkrisen visar att få länder kommer vara kornbodar framöver. Sydeuropa riskerar att drabbas av torka medan vi i Norden kan ha de förutsättningar som krävs i en framtida livsmedelsproduktion. Vi ser redan ökande spänningar i världen och en inhemsk livsmedelsproduktion är en central del av totalförsvaret i vårt land.  Då kan vi inte låta stadsplanekontoren i Norrköping, Linköping eller Söderköping och andra orter i länet bygga bort vår åkermark.

 

Enligt Miljöbalken 3 kap. 4 § är brukningsvärd jordbruksmark av nationell betydelsen och får bara användas om den behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vi ser att kommunerna konsekvent bryter mot lagen. De glider på definitionen av väsentliga samhällsintressen. Ett villaområde, en godsterminal eller padelhall är det inte.

Kommunalråd och ledande politiker i stadsbyggnadsnämnder, eller deras ledande tjänstemän, verkar inte söka efter alternativa markområden eller platser. Vi vet att de finns. Många ”gamla” industrifastigheter eller kontorskomplex lämpar sig väl för nya verksamheter genom återanvändning, och med förtätning kan våra samhällen växa.

 

LRF är inte emot utveckling, tvärtom. Men vi tycker det är extremt kortsiktigt att använda Sveriges bästa åkermark för byggnation, i synnerhet när politiken beslutat att den svenska matproduktionen ska ökas.  

Planera rätt och gör rätt från första början, så slipper ni långdragna juridiska processer hos Mark- och miljödomstolen som bromsar samhällsutvecklingen. 

Ämnen du kan följa