Kristdemokraterna: Därför ska Holmen få bygga vindkraft

Holmen har lämnat in en ansökan om vindkraftsetablering i Norrköpings kommun – närmare bestämt på deras egen mark norr om Simonstorp mot gränsen till Finspångs kommun.

Kristdemokraterna med kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg som företrädare, vill att kommunen avstår från att använda sitt så kallade veto när det gäller Holmens planer på tio vindkraftverk i Simonstorp.

Kristdemokraterna med kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg som företrädare, vill att kommunen avstår från att använda sitt så kallade veto när det gäller Holmens planer på tio vindkraftverk i Simonstorp.

Foto: Carolina Nilsson

Debatt2021-12-20 09:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är Länsstyrelsen som prövar ansökan utifrån miljöaspekter och en rad andra perspektiv.  Kommunens roll i ansökan är att ge svar på om den innebär att berörd mark används på lämpligt sätt i förhållande till översiktsplanen. 

Det är ingen tvekan om att vi står inför stora utmaningar när det gäller energiförsörjningen i Sverige. Mest akut är behovet av större kapacitet i södra delen av landet och inte minst i Norrköping. Det handlar om att elproduktionen i södra Sverige är alldeles för låg nu när hälften av de tolv kärnkraftreaktorer vi en gång haft är avvecklade samtidigt som elbehovet ökar. 

Denna situation har lett till tidvis mycket höga elpriser vilket är ett stort hot mot konkurrenskraften för många tillverkande företag i kommunen och regionen. Detta hotar därför i förlängningen många arbetstillfällen och ytterst välfärden i kommunen. 

Vi Kristdemokrater är tacksamma för och positiva till att ett av kommunens största företag är villigt att göra en investering i miljardklassen för att väsentligt bidra till energiförsörjningen och till den viktiga omställningen till fossilfri energiproduktion. Vi värnar näringslivet i Norrköping och vill främja både nyetableringar och befintliga företag. Näringslivet måste känna en trygghet i att behovet av elförsörjning för både privatpersoner och företag kan tillgodoses till rimliga priser.  

Holmen har genomfört justeringar av sitt initiala förslag med hänsyn till exempelvis försvaret, djur- och natur, säkerhet och friluftsliv. I dessa justeringar har Holmen kraftigt minskat antalet vindkraftverk från den initiala ansökan samt tagit hänsyn till placering av verken utifrån exempelvis fågellivet.   

Kommunens roll i ansökan är alltså att ge svar på om den innebär att berörd mark används på lämpligt sätt i förhållande till översiktsplanen. Slutligen är det länsstyrelsens uppdrag att göra de miljöprövningar som krävs och ge ett slutligt besked om byggnation ska tillåtas. 

I Holmens nuvarande ansökan ligger ett tiotal vindkraftverk i Norrköpings kommun och dessa är i stort sätt helt placerade inom godkända områden för vindkraftsetableringar enligt kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen. 

Vi förstår att det finns enskilda som är oroliga för vad en byggnation av vindkraft kommer att innebära för dem. Vi hoppas därför att Holmen fortsätter sin dialog med de mest berörda boende i området under processen för att se om det finns ytterligare justeringar som skulle kunna göras för att minska påverkan för dem. Vid förändringar är det inte sällan ovissheten som är den svåraste delen för man inte vet vad man har att förhålla sig till. Utifrån det anser vi Kristdemokrater att det är viktigt med en så skyndsam process som möjligt så att berörda, både enskilda boende och Holmen, får besked om vad som gäller.  

Sammanfattningsvis; Kristdemokraterna i Norrköping vill ta vår del av ansvaret för att möjliggöra mer energiproduktion i länet. Vi vill därför att kommunen avstår från att använda sitt så kallade veto. Tvärtom, vi vill låta processen gå vidare och hoppas att länsstyrelsen, efter sin granskning, tillstyrker Holmens ansökan.