Den nya stationen måste ligga inne i Norrköping

För Östergötland är Ostlänken viktig för den regionala utvecklingen. Därför var regeringens beslut i juni 2018 att tillåta utbyggnaden av en ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg, mellan Järna och Linköping, ett glädjande besked för oss, skriver ledande politiker inom Koalition för Östergötland.

Den regionala nyttan av Ostlänken skulle minska avsevärt om Trafikverkets utredning om stationer utanför städerna skulle bli verklighet, menar Region Östergötlands politiska ledning.

Den regionala nyttan av Ostlänken skulle minska avsevärt om Trafikverkets utredning om stationer utanför städerna skulle bli verklighet, menar Region Östergötlands politiska ledning.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

Debatt2021-02-04 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu pågår dock utredningar inom Trafikverket som pekar på externa stationslägen i Östergötland, vilket skulle minska de regionala nyttorna avsevärt och inte frigöra utrymme på den hårt belastade Södra stambanan. Det här gör att vi känner en oro. En långsiktig och hållbar finansiering måste lösas för att säkra centrala stationslägen. Vi vill därför med den här artikeln poängtera vikten av att processen med Ostlänken fortsätter enligt liggande plan. Ostlänken är viktig för Östergötland då den frigör utrymme på stambanan för regionala tåg.

Östgötapendeln, som är stommen i vår regionala kollektivtrafik, är viktig för regional utveckling. Den möjliggör snabba och tillförlitliga pendlingsmöjligheter för östgötarna. Resandet med Östgötapendeln har ökat med sju till åtta procent per år under flera år, innan pandemin slog till. 

Många tåg under högtrafik är fullsatta och Östgötatrafiken har fått sätta in dubbla tågset på vissa avgångar. Problemet för Östergötland är att stambanan är full med trafik under högtrafiktid vilket gör att det inte går att sätta in fler avgångar.

 Dessutom prioriteras fjärrtåg före regionala tåg i systemet, vilket innebär att Östgötapendelns tidtabell blir mer svårförståelig för resenärerna. Även ur ett storregionalt och nationellt perspektiv bidrar Ostlänken till kapacitetsförstärkning då sträckan Norrköping-Linköping idag innebär en flaskhals för alla tåg på stambanan mellan Stockholm och Malmö. 

Med en ny stambana genom Östergötland ges möjlighet till nya stationer för pendeltågstrafiken. I Regionens nyligen framtagna Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i tågtrafik, lyfts ”Linköping Västra” fram som en ny station för Östgötapendeln. Med en station vid Malmslätt blir resandet till Mjärdevi och Universitet snabbare för inpendlande östgötar. Den skulle också innebära en avlastning för resecentrum.  

Ostlänken tillför flera regionala nyttor.  Inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget kan en helhet i planeringen uppnås där aspekter som till exempel bostadsförsörjning, näringsliv och tillgången till service vägs in i transportinfrastrukturplaneringen. 

I avtalet med Sverigeförhandlingen gjordes en överenskommelse om att i Linköping och Norrköping ska det byggas ca 30 000 bostäder fram till år 2035. En viktig förutsättning för att dessa bostäder ska bli byggda är att också staten håller sin del av avtalet. Med Ostlänken och 30 000 nya bostäder finns förutsättningar för att regionen blir än mer attraktiv för företag att etablera sig i och bidrar till en positiv tillväxt i regionen. 

Med Ostlänken blir det lättare att pendla från andra orter till Östergötland och på så sätt ökar möjligheten för arbetsgivare i regionen att rekrytera rätt kompetens. För att få full utväxling av dessa regionala nyttor är centralt belägna stationslägen en nödvändighet.  Vi som politisk ledning i Region Östergötland och som ansvariga för den regionala utvecklingen kommer på flera sätt att verka för att hela länet får en positiv utveckling. 

Förutsättningarna för regionen att utvecklas inom till exempel besöksnäringen är goda med flera befintliga besöksanläggningar och med nya som är på gång. Med detta i åtanke är det viktigt att staten tar sitt ansvar och investerar i ny infrastruktur och bygger bort de flaskhalsar som hindrar en positiv utveckling i vårt län.