Holmens vindkraft – en del av lösningen på klimathotet

Elektrifieringen av samhället är en del av lösningen på klimathotet. Fossilfri el ersätter fossilbaserade energikällor inom transportsektorn och industrin.

Vi har valt ut områden där produktionen kan ske samlat, vilket ger en lägre påverkan än om samma produktion skulle spridas över flera områden, skriver Nils Ringborg och Hannes Teder från Holmen vindkraftverk.

Vi har valt ut områden där produktionen kan ske samlat, vilket ger en lägre påverkan än om samma produktion skulle spridas över flera områden, skriver Nils Ringborg och Hannes Teder från Holmen vindkraftverk.

Foto: Fredrik Sandberg/Susanna Beskow Norgren

Debatt2021-03-24 11:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dagsläget står el för en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige. Trots att det görs stora energieffektiviseringar kommer behovet av ny elproduktion var mycket stort under de närmaste 20 åren.

Sverige har ett mål om helt förnybar elproduktion år 2040. I den nationella vindkraftsstrategin görs bedömningen att det behövs minst 100 TWh ytterligare vindkraft. I strategin framhålls även vikten av geografisk spridning och det regionala ansvaret. Den årliga elproduktionen i Östergötland måste öka med minst 2,5 TWh, motsvarande 100-150 vindkraftverk.

Enligt den nordiska elbörsen Nordpools statistik var spotpriset på el i genomsnitt 47 procent högre i vårt område än i norra Sverige under förra året. Det drabbar många företags konkurrenskraft. Holmens industrier har fått göra flera stopp i produktionen på grunda av höga elpriser. 

En del av lösningen är att bygga ut överföringskapaciteten. En annan del är att tillföra förnybar el för att möta det ökade elbehovet. Lösningen är inte att göra det ena eller det andra – utan båda. Eftersom stora projekt tar tid att genomföra behöver vi redan nu utgå ifrån framtidens behov.

Holmen har möjligheter att bidra till utbyggnaden av vindkraften. Vi har undersökt hela vårt markinnehav från norr till söder. 

Då vår industri till stor del finns i söder ser vi ett värde i att bli lokalt självförsörjande på el. Egen vindkraft i Östergötland skulle göra oss mer stabila och konkurrenskraftiga som företag. Dessutom vore det positivt att tillföra el i ett Östergötland där det konsumeras fyra gånger mer el än vad som produceras.

Vi upplever att det finns ett önskemål om att Norrköping och Finspång ska ha en hållbar elproduktion. I arbetet att identifiera lämpliga områden har vi bland annat använt de kommunala översiktsplanerna och vi har undersökt flera områden i detalj. Vi har valt ut områden där produktionen kan ske samlat, vilket ger en lägre påverkan än om samma produktion skulle spridas över flera områden. 

Vi har dialog med människor som uttryckt oro för hur vindkraften kommer att påverka dem och miljön. Flera av de frågor vi har fått ingår i en formell process där våra svar kommer i samband med ansökan. I och med att ansökan tar tid att sammanställa finns det risk för ett informationsvakuum. Vi har uppdaterat vår hemsida löpande med ny information och hänvisar till våra myndigheter för generella svar. 

Vi har stor respekt för att det finns olika uppfattningar och önskemål om detaljerna i vindkraftsplanerna och att ansökningsprocessen är viktig för allmänheten i Norrköping och Finspång. Samtidigt är det svårt att både bygga vindkraft och anpassa sig till alla önskemål. I den tillståndsansökan som länsstyrelsens miljöprövningsdelegation kommer att pröva har Holmen beaktat myndigheternas riktlinjer, rekommendationer och krav som finns rörande hänsyn till människor, fåglar och miljö, kulturplatser och försvarsintressen, med mera.

Vi tror att satsningen på vindkraft kommer vara positivt för invånarna och företagen i Norrköping och Finspång. En trygg och hållbar elförsörjning är en del i att skapa attraktiva kommuner att arbeta, bo och vistas i. Om vi inte planerar och agerar för att möta det ökade elbehovet nu kommer det att få konsekvenser för omställningen och elförsörjningen. Från Holmens sida är vi beredda att dra vårt strå till stacken för klimatet och framtidens Östergötland.