Holmen: Vi följer regler och rekommendationer

Holmen kommer i planeringen att noggrant följa alla regler och krav med hänsyn till olika intressen, så som försvaret, fåglar, friluftsliv, ljud, skuggor, med mera, skriver Hannes Teder och Nils Ringborg
Holmen kommer i planeringen att noggrant följa alla regler och krav med hänsyn till olika intressen, så som försvaret, fåglar, friluftsliv, ljud, skuggor, med mera, skriver Hannes Teder och Nils Ringborg

Vi hoppas kunna lämna in en väl underbyggd tillståndsansökan i höst. Det är senare än tidigare kommunicerat och vi förstår att det väcker frågor. Samtidigt hoppas vi att en bra ansökan kan underlätta tillståndsprocessen, som ofta kan ta flera år. Vi är angelägna om att göra allting rätt från början för att få en så kort process som möjligt.

Debatt 9 maj 2021 14:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt hoppas vi att en bra ansökan kan underlätta tillståndsprocessen, som ofta kan ta flera år. Vi är angelägna om att göra allting rätt från början för att få en så kort process som möjligt.

 

För Holmen är vindkraften en prioriterad fråga mot bakgrund av elförsörjningssituationen för Sverige i stort och Östergötland och Bravikens pappersbruk i synnerhet. Sverige måste, enligt regeringen, planera för en fördubblad elanvändning år 2045 om vi ska klara klimatmålen. För att möta behovet av el krävs mer vindkraftsproduktion, särskilt i Syd- och Mellansverige, vilket är något Holmen kan bidra med. 

Att Holmen fokuserar på vindkraft innebär inte att vi ser en snar utfasning av kärnkraften framför oss. Kärnkraften kommer att ha en avgörande roll i elsystemet under lång tid framöver. Så som förutsättningarna ser ut idag är vindkraften det enda kraftslag som kan byggas ut tillräckligt snabbt och kostnadseffektivt.

 

Vår avsikt är att lämna in en ansökan som har undersökt alla relevanta aspekter på turbinernas placering. I dialog med länsstyrelsen har vi beslutat att göra flera inventeringar av fågellivet under våren och försommaren, som är de lämpligaste tidpunkterna. När inventeringarna är klara kommer vi ha ett bra underlag att basera turbinernas slutliga placering på.

Holmen kommer i planeringen att noggrant följa alla regler och krav med hänsyn till olika intressen, så som försvaret, fåglar, friluftsliv, ljud, skuggor, med mera. 

Det bör dock nämnas att Holmens möjligheter att kommunicera kring enskilda placeringar begränsas av hänsyn till sekretess kring skyddade arter och försvarsintressen. Men vi kan ändå säga att det i nuvarande planering återstår färre turbiner än vad som redovisades i samband med samrådet.

 

Att placera turbinerna i terrängen så att de inte stör varandra är komplicerat. Flyttas en turbin ett hundratal meter påverkar det placeringen av andra turbiner i en kedjereaktion. Det gör att det är svårt att ge ett förhandsbesked om enskilda placeringar innan alla faktorer tagits med i beräkningen. De slutliga placeringarna kommer noggrant följa rekommenderade avstånd och gränsvärden som finns i förhållande till bostäder och andra hänsynskrävande objekt. 

 

Hänsyn till natur och miljö kommer också att tas när det gäller dragning av vägar och arbetena under byggprocessen. För detta finns väl etablerade processer som används av vindkraftsprojektörer i hela Sverige. Vägar och arbetsytor står endast för en till två procent av det totala projektområdets yta, vilket innebär att både skogsbruk och friluftsliv kan fortgå.

 

Vi har stor förståelse för att många som bor i närheten vill ha tydliga och snabba besked. Vi har höga ambitioner och vill vara lyhörda gentemot de intressen som finns och gentemot de som är berörda. När tillståndsansökan är färdig kommer vi kunna berätta mer om de olika valen av placeringar av enskilda turbiner. Under tiden går det att kontakta oss för frågor och synpunkter, vi välkomnar dialog.

Ämnen du kan följa