Pjältån ? värdefullast i länet

Kommunekolog Jonas Edlund har börjat leta efter unika vattenområden i Östergötland.
-Pjältån är det mest värdefulla vi vet om i länet. Men det finns säkert fler områden.

5 februari 2005 04:00
Norrköpings kommun har en bra bild över vilka bäckar, åar och sjöar som är värdefulla naturområden. Alltså vattendrag som kan innehålla mer eller mindre värdefulla växter och djur. Den verkliga pärlan är Pjältån, som flyter genom Skriketorpsravinen och Åby, över slätten, förbi Loddby och ut i Bråviken. Här finns bland annat den starkt hotade flodnejonögat, en fingertjock, långsmal fisk. Laxöring är en annan.
Hotet mot livet i vattendragen är dammar, vägar, föroreningar från trafiken och övergödning från läckande åkrar och skogsbruket. För att rädda dessa och andra hotade miljöer, vilket det finns politisk enighet om att göra, måste man veta vilka de är.

<span class="mr">Norrköping bäst i klass
</span>-Hittills har bara Norrköping en näst intill total koll av vilka vattendragen är. Linköping vet också ganska bra. Men i övrigt är kunskapen dålig i länets kommuner, berättar Jonas Edlund, kommunekolog i Norrköping.
Jonas Edlund har fått i uppdrag att under två år inventera vattendragen. Östsam och staten, via länsstyrelsen, satsar två miljoner på kartläggningen. Förutom Jonas kommer även ytterligare person att jobba sommartid i två år med kartläggningen.
När väl kartläggningen gjorts får kommunerna bevisa om de lever upp till miljömålet om levande sjöar och vattendrag. Jonas tillägger, att vårt svenska miljömål kan knytas till EU:s så kallade vattendirektiv, som handlar både om kvaliteteten på vattnet och kvantiteterna vatten och hur man ska nå god ekologisk status på vattnen.
I dag skyddar vi värdefulla områden på landbacken i form av reservat bland annat. Men vi har väldigt lite skyddat som naturreservat när det gäller vatten. Det måste bli mer skydd av vatten, om vi ska klara miljömålet för vatten..
Pjältåns övre del, vid Dvardala och Skriketorp, har hittills pekats ut som riksintresse för naturvården och ingår i Natura 2000. Denna del är därmed skyddad.

<span class="mr">laxtrappan i Svintuna
</span>Ibland är det inte särskilt stora och kostsamma åtgärder som krävs för att återskapa en miljö. Jonas Edlund lyfter fram Svintuna och den laxtrappa som byggdes där för några år sedan. Laxtrappan gör det möjligt för havsöring att ta sig längre upp i vattensystemet till urgamla lekområden.
-En optisk fiskräknare intill trappan registrerade i höstas all fisk som vandrade förbi. PÅ några få dagar vandrade 50 fiskar upp i den gamla fåran. Deras yngel kommer att vara kvar där i två år. Sedan kommer de att vandra ut i havet och efter ett eller flera år i havet vandra tillbaka till den plats de är uppfödda på, uppströms laxtrappan.
MiljömålenNorrköpings miljöprogram och naturvårdsprogram är baserade på de flesta av de miljömål som riksdagen och regeringen antagit. Levande sjöar och vattendrag är ett. Andra är myllrande våtmarker, hav i balans samt levande kust och skärgård, grundvatten av god kvalitet, ingen övergödning, bara naturlig försurning, god bebyggd miljö, giftfri miljö, säkert strålmiljö, skyddande ozonskikt, begränsad klimatpåverkan, levande skogar och rikt odlingslandskap..
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!