Bygglov på Ekön upphävt

Länsstyrelsen upphäver Myndighetsnämndens beslut om att tillåta en utökning av Eköns camping. Ärendet återremitteras till Valdemarsviks kommun för fortsatt handläggning.

20 augusti 2009 00:17
I mars i år beviljade Myndighetsnämnden bygglov för utökning av campingplatsen på Ekön. Enligt bygglovsansökan vill man bland annat anlägga 100 nya campingplatser i området som sedan 1977 är reservat för det rörliga friluftslivet, men som medger bad- och campingplats för allmänheten.

 

Innan beslut om bygglov meddelade länsstyrelsen tillstånd för utökning enligt de reservatsföreskrifter som råder för området, samt dispens från rådande strandskydd.

 

Nu överklagas kommunens beslut om bygglov av två fastighetsägare vars egendom ligger i direkt anslutning till campingområdet. Fastighetsägarna kräver att bygglovet upphävs av länsstyrelsen. Fastighetsägarna anser sig vara sakägare och menar att de inte har getts tillfälle att yttra sig i ärendet innan Myndighetsnämnden fattade sitt beslut.

 

- Vi har gjort motsatt bedömning, att de två fastighetsägarna inte är sakägare, förklarar Hans Noack, planchef på Valdemarsviks kommun.

 

En vända till
Länsstyrelsen gör alltså bedömningen att de överklagande fastighetsägarna är sakägare och väljer därför att upphäva bygglovet. Ärendet har nu återremitterats till Myndighetsnämnden för fortsatt handläggning.

 

- Vi tar en vända till och låter alla gränsgrannar yttra sig. Det finns fog i lagstiftningen för det länsstyrelsen säger, medger Hans Noack.

 

I sitt överklagande anför de intilliggande fastighetsägarna att Ekön saknar detaljplan. Det, liksom en miljökonsekvensbeskrivning, anser fastighetsägarna behövas eftersom utvidgningen av campingen anses innebära mer människor som vistas i området, med risk för buller och ökad nedskräpning.

 

- För vår del har vi gjort bedömningen att campingområdet alltid har varit camping, även om det är ett naturreservat för det rörliga friluftslivet och alltså nyttjas på ett annat sätt. Härifrån kommunhuset anser vi inte att det sker någon större skillnad i nyttjandet i och med utökningen av campingen, säger Hans Noack.

 

Monopol
Han konstaterar att Myndighetsnämnden har monopol när det gäller att skapa detaljplaner, men att han hittills inte har fått några signaler om att det kan bli aktuellt att skapa detaljplan för Ekön. Någon inhibition, avbrott i verkställigheten av bygglovet, blir det heller inte i nuläget. På Eköns camping
har man för sin del redan börjat utnyttja delar av bygglovet i och med att diverse markarbeten påbörjats.

 

Tror du att beslutet om bygglov kan bli ett annat nu när Myndighetsnämnden får se över ärendet en gång till?

 

- Det vet vi ju inte förrän efteråt, eftersom det här följer en demokratisk ordning. Nämnden fattar sitt beslut efter att ha bedömt om de inkomna yttrandena föranleder ett annat beslut än det som nu har upphävts av länsstyrelsen, säger Hans Noack.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Andersson