Timplan hindrar satsning på idrott

Vi jobbar intensivt för att ha välmående barn och ungdomar i en välmående skola och som yttersta bevis för detta står vi för övrigt i begrepp att genom Korpen (!) hälsodiplomera hela skolan, skriver Johan Norman, rektor, Djäkneparksskolan.

25 april 2008 00:16
I NT, 22/4, publicerades en debattartikel av Tommy Ohlström, Korpen och Klas Elm, Svenskt Sportforum. Artikeln belyste vikten av idrott och aktivitet samt lämnade en del synpunkter på hur skolan hanterar idrott och hälsa som skolämne.

 

Till att börja med vill jag ge Tommy och Klas rätt i sin syn på betydelsen av idrott och fysisk aktivitet i allmänhet och för barn och ungdomar i synnerhet. Att i någon form vara aktiv är fundamentalt för såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande. Hur den fysiska statusen, i takt med förändrade levnadsmönster, successivt försämrats på dagens ungdomar har jag tyvärr själv kunnat konstatera då jag studerat värnpliktskullarna under mina tidigare 23 år i Försvarsmakten. Att vi i skolan måste försöka göra något åt problemet ser jag som självklart.

 

 

Den första faktorn som dock sätter käppar i hjulet på den här ambitionen är den nationella timplanen. Skolan ska vara likvärdig för alla varför vi rektorer har att förhålla oss till ett antal nationella styrdokument där läroplanen med timplan är ett sådant. Skolverket som regelbundet inspekterar kommunerna och dess skolor är obarmhärtiga i sin kritik om inte timplanen följs i minsta detalj. Slutsatsen är att om reella och långsiktiga förändringar ska till stånd så krävs beslut i regering och riksdag.

 

Den andra faktorn som kanske kan förklara varför det ser ut som det gör är att vi i skolan i dag tvingas att fokusera på de tre ämnena svenska, engelska och matematik. Förklaringen är självfallet att det är betyg i dessa tre ämnen (ännu så länge) som ger behörighet till nationellt program på gymnasiet. Det här gör att övriga skolämnen ibland får ge plats för skolans ambition att ge alla elever gymnasiebehörighet. Skolorna har ofta metoder för att stötta elever som har svårigheter i de här tre ämnena medan stöd i ämnet idrott och hälsa ofta saknas.

 

Den tredje faktorn som kan förklara vissa förhållanden är ekonomi. Ambitionshöjningar är oftast kopplade till ekonomiska resurser vilket är en bristvara i dagens skola.

 

 

På Djäkneparksskolan är vi mycket medvetna om vikten av fysiskt och psykiskt välbefinnande och försöker på olika sätt undvika ovanstående hinder och nå dit.

 

För det första försöker vi i möjligaste mån att individuellt anpassa de timmar som vi ska ha enligt timplanen. Den kan till exempel innebära att vi nyttjar gym på stan för de elever som har svårigheter med idrottslektionerna i grupp eller kanske särskilda lösningar för de elever som finner det besvärande med omklädning och dusch tillsammans med andra. Självfallet försöker vi hitta idrottsaktiviteter som ska vara roliga, stimulerande och förhoppningsvis ge mersmak.
I skrivande stund så inleder vi ett samarbete med Rugbyklubben Trojan för att prova Rugby. Dynamiska och flexibla idrottslärare som ser till varje individ är A och O.

 

Som komplement till ämnet idrott och hälsa så finns ett antal valbara profileringar varav flera är av idrottskaraktär. Vi har ett väl utvecklat samarbete med lokala föreningar och erbjuder fotbollsprofil i samarbete med Lindö FF, dansprofil i samarbete med Korpen(!) och basketprofil tillsammans med Dolphins och NUBF. Klubbarna ser till både bredd, talang och elit i sin idrott men jag som rektor ser naturligtvis det här som ett verktyg för eleverna att trivas med sin skolgång och därmed skapa bättre förutsättningar för studierna i övrigt. Profilerna genomförs frivilligt på timmar som i den nationella timplanen benämns "elevens val".

 

 

Utöver det här genomför vi tillsammans i Djäkneparksspåret (skolor och förskolor i city och Lindö) ett unikt försök i årkurs fyra och sju som kallas kort och gott Hälsa. Det kan ses som ytterligare ett skolämne och består av fyra block innehållande friluftsliv, musik och rörelse, fysisk och psykisk hälsa samt träningslära. Syftet med undervisningen i Hälsa är att öka elevernas kunskaper för hur en god hälsa grundläggs samt förmedla positiva upplevelser av fysisk aktivitet. Eleverna ska också få kunskaper och verktyg om hur kroppen fungerar samt hur man kan påverka sin hälsa positivt. Undervisningen syftar även till att stärka gemenskapen och det sociala klimatet i klassen. Hälsa har man varje vecka och tiden läggs utöver den nationella timplanen. Försöket har fallit mycket väl ut och kan finansieringsfrågan lösas (vi utreder för närvarande olika alternativ) planeras en fortsättning och på sikt kanske även en utökning. Vi har även en ambition att sprida konceptet till fler skolor i kommunen.

 

Vi jobbar intensivt för att ha välmående barn och ungdomar i en välmående skola och som yttersta bevis för detta står vi för övrigt i begrepp att genom Korpen (!) hälsodiplomera hela skolan. Tommy och Klas är hjärtligt välkomna till oss för att ta del av allt vårt arbete och kan då kanske ge oss tips om hur vi kan utveckla det ytterligare.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Norman rektor, Djäkneparksskolan