Slut på svarthandel och bostadsköer?

Det finns en tydlig koppling mellan dagens detaljstyrda system för hyressättning och låg nyproduktion av hyreslägenheter, skriver Peter Sörman, vd, Fastighetsägarna öst.

21 april 2008 06:38
Problemen på den svenska marknaden för hyreslägenheter börjar växa över takåsarna. Nybyggnationen av hyreslägenheter är mycket låg, lönsamheten för fastighetsägarna är medioker, bostadsköerna långa och svarthandeln med hyreslägenheter har nått skrämmande volymer. Det borde vara tydligt för varje ansvarskännande beslutsfattare att det krävs reformer.

 

Därför är Fastighetsägarna glada att politikerna har fått ett bra beslutsunderlag presenterat för sig i form av den statliga utredningen Allmännyttans villkor av ensamutredaren Michaël Koch. Vi är inte nöjda med allt i utredningen, men i sann svensk kompromissanda är vi ändå beredda att stödja viljeinriktningen i Kochs utredning.

 

 

Hyreslägenheten är en populär och viktig boendeform både för att tillgodose människors bostadsönskemål och för att säkra orters tillväxt, näringslivets utveckling och inte minst jobben. Därför är det viktig med politiska förändringar som slutar missgynna privata företag med hyresfastigheter. 60 år av hyresreglering och andra politiska ingrepp har lett fram till att hyresmarknaden fungerar dåligt i stora delar av landet. Antalet hyresbostäder har minskat kontinuerligt sedan mitten av 1990-talet. Samtidigt ser vi en ökande brist på hyresbostäder på allt fler orter, där jobben finns och där många människor vill bo. I bristens spår ser vi köer, byråkrati och svarthandel - problem som numera inte bara i finns storstäderna.

 

Den statliga utredaren Michaël Koch, som är jurist och chef för Arbetsdomstolen, har bland annat kommit fram till att den svenska modellen för hyressättning med största sannolikhet strider mot EG-rätten och därför måste ändras. Dagens system fungerar alltså dåligt. Enligt utredningen är det helt enkelt inte tillåtet för kommunala bostadsbolag och hyresgästföreningen att, som i dag, även bestämma hyresnivåerna för privata fastighetsägare. I praktiken är detta ett förhandlingsmonopol som inte bara strider mot EG-rätten utan också har skapat orättvis hyressättning, och gjort privat fastighetsägande mindre lönsamt. Oftast skiljer sig hyresnivåerna inte nämnvärt åt mellan populära hyreslägenheter i centrum mot mindre efterfrågade lägenheter utanför stadskärnan.

 

 

Med andra ord påverkar hyresgästernas egna önskemål knappast alls hyresnivån. I förlängningen drabbar det alla hyresgäster - både de som redan har en hyreslägenhet, men framförallt alla som i dag väntar i bostadsköer.

 

Det finns en tydlig koppling mellan dagens detaljstyrda system för hyressättning och låg nyproduktion av hyreslägenheter. Det är ofta lönsammare för fastighetsägare att sälja sina hyresfastigheter till nybildade bostadsrättsföreningar än att fortsätta äga och driva sina hyresfastigheter.

 

Om utredningen förslag genomförs blir det inte heller tillåtet för kommuner att fortsätta hålla sina kommunala bostadsbolag under armarna i form av diverse subventioner och onaturligt låga avkastningskrav. Utredaren slår fast att kommunala och privata fastighetsägare måste få konkurrera på lika villkor - något som borde vara en självklarhet i en fri och öppen marknadsekonomi som den svenska, men tyvärr inte är det i dag.

 

Alla förändringar ska naturligtvis genomföras i det kollektiva förhandlingssystemet och inom ramen för ett fortsatt starkt besittningsskydd för hyresgästerna. Med en sådan ordning kommer kommunerna även fortsättningsvis att kunna driva en social bostadspolitik, där både kommunala och privata företag är med och tar sitt ansvar. Samtidigt blir hyressättningen rättvis och det blir attraktivt att bygga och hyra ut sådana hyresbostäder som hyresgäster efterfrågar!

 

Michaël Kochs utredning är ett första steg mot en bättre fungerande hyresmarknad. Att inte våga förändra och krampaktigt hålla fast vid den rådande ordningen är att acceptera fortsatt lågt byggande, långa bostadsköer, orättvisa hyror och omfattande svarthandel. Vi hoppas att politikerna ser problemen och tar chansen till förändring.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!